ซีพีเอฟ รับรางวัล SET Awards 2019 ด้านความยั่งยืนดีเด่นและได้รับเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, December 8, 2019

ซีพีเอฟ รับรางวัล SET Awards 2019 ด้านความยั่งยืนดีเด่นและได้รับเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น (Highly Commended in Sustainability Awards) และได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน SET Awards 2019 ตอกย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดีคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ
กล่าวว่า ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” และรางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น Highly Commended in Sustainability อย่างต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก คือ “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่า คงอยู่” และเป็นการตอกย้ำแนวทางการบริหารจัดการและกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่ Value Creation โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการควบคู่ไปกับรสชาติที่ดี และสร้างนวัตกรรมอาหารใหม่ๆ

Digital Transformation คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในระบบปฏิบัติงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารสำเร็จรูป ไปจนถึงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนการบริหารงานด้านบัญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้าย Driving Sustainability ด้วยการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดหาอย่างยั่งยืน การบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดพลาสติก และการลดการสูญเสียของอาหารและขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาคมโลกสอดคล้องกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : UN SDGs)

“การเติบโตอย่างยั่งยืน คือ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซีพีเอฟ ได้วางกลยุทธ์หลักเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการในอนาคตภายใต้กลยุทธ์ Value Creation Digital Transformation และ Driving Sustainability เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคม และการสร้างธรรมาภิบาลในการกระบวนการธุรกิจ สู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนร่วมไปกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย” นายประสิทธิ์ กล่าวและเสริมว่า บริษัทฯมุ่งมั่นและมีแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานและข้อกำหนดสากลชั้นนำ เพื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง./

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages