พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, December 26, 2019

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพองคมนตรี คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ที่ปรึกษาพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ คณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโครงการหลวง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 2562 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ 

จากนั้น นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนานานาชาติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ 50 ปี มูลนิธิโครงการหลวง ทรงรับฟังการบรรยายพิเศษ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง Royal Project Alternative Development Model จากพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และ เรื่อง การพัฒนาทางเลือกและบทบาทในการผลักดันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Alternative Development and Its Role in Implementing the Sustainable Development Goals) โดย Mr. Jorge Rios (นายโฮเอ่ ลิออส) ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ จากนั้นได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บรรยายพิเศษ

จากนั้น เสด็จไปยังมณฑลพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2562 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี เสด็จทรงตัดแถบแพรเปิดงาน “โครงการหลวง 2562” จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและร้านค้าภายในบริเวณงาน

ในปีพุทธศักราช 2562 มูลนิธิโครงการหลวงมีวาระครบรอบการดำเนินงาน 50 ปี ผลการดำเนินงานตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานโครงการหลวง เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน และสร้างสุขให้เกิดแก่ปวงประชา

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนดจัด 2 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการ และการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี โดยการจัดประชุมวิชาการนานาชาตินั้น มูลนิธิโครงการหลวง มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อนำเสนอความสำเร็จของการพัฒนาทางเลือกพืชทดแทนของโครงการหลวง ให้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาความยากจน ความหิวโหย และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมในพื้นที่สูง ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นในโลก โดยรูปแบบการปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หรือโครงการหลวงโมเดลนี้ นับเป็นศาสตร์พระราชา ที่มีหลักปฏิบัติสำคัญโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs ที่มุ่งหวังให้ทุกประเทศในโลกมีการอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลจากการประชุมจะนำไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ ซีเอ็นดี สมัยที่ 63 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในเดือนมีนาคม 2563 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ของมูลนิธิโครงการหลวง จึงได้จัดกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรม คือ งานโครงการหลวง 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการหลวงโมเดล : สืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 สู่ พระราชปณิธานในรัชกาลที่10" นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง 4 ยุค และการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน สู่ชุมชนมีสุข มั่นคง ยั่งยืน และยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวงโดยเชฟชื่อดังและดารารับเชิญอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม มากกว่า 1,200 รายการ ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ ในครั้งนี้ ได้แก่ กระเช้าของขวัญโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเขากวาง ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือผสมเจียวกู้หลาน ชาโครงการหลวง 5 กลิ่น สุดยอดชาอัสสัมที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากโครงการหลวงผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ได้ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages