ซีพีเอฟ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 4, 2019

ซีพีเอฟ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และบริษัทย่อย 12 บริษัท รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ตอกย้ำแนวทางสอดรับกับนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมคนพิการในสังคมเข้าถึงโอกาสในการทำงานและรายได้ที่มั่นคงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 


โดยในวันนี้ (4ธ.ค.62 ) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ และโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี2562 พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดยมี นายศรกฤษณ์ วัตตศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายศรกฤษณ์ วัตตศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพิการในสังคม เพื่อให้คนพิการได้รับประโยชน์โดยตรง โดยนอกจากปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัท ช่วยเหลือและดูแลผู้พิการรอบฟาร์มและโรงงานแล้ว บริษัทฯได้จ้างงานคนพิการให้มีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของพนักงานที่เป็นผู้พิการ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในข้อ 8 คือ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบันซีพีเอฟและบริษัทย่อย ดำเนินการจัดจ้างคนพิการ รวม 774 คน ทั่วประเทศ ส่งเสริมการสร้างอาชีพและโอกาสในการมีงานทำ เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ใน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง จัดจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัท ตามมาตรา 33 รวม 185 คน เช่น งานด้านบัญชี งานด้านวางแผน เป็นต้น

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้สนับสนุนนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และได้จัดจ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย 13 คนเป็นพนักงานบริษัท ตั้งแต่ปี 2556 รูปแบบที่สองจัดจ้างคนพิการที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ได้ทำงานใกล้บ้านมีรายได้ ลดภาระการพึ่งพาครอบครัว 570 คน รูปแบบที่สาม เป็นการจัดจ้างตามมาตรา 35 ส่งเสริมอาชีพให้สัมปทานจัดจำหน่ายสินค้าภายในบริษัท 19 คน 

ในปี 2562 ซีพีเอฟยังได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ในจังหวัดต่างๆ จัดอบรมความรู้เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองผู้พิการ ความรู้พื้นฐานด้านประกันสังคมเพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยในปี 2562 นี้ ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 "Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership : taking action on the 2030 Development Agenda" ./

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages