“โซลาร์วัตต์111” สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ส่ง แอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ” มอบ “รถแคร์คุณอีวี” และแพลตฟอร์มช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ในศูนย์แยกกักในบ้านและชุมชน (Home & Community Isolation) - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, August 27, 2021

“โซลาร์วัตต์111” สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ส่ง แอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ” มอบ “รถแคร์คุณอีวี” และแพลตฟอร์มช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ในศูนย์แยกกักในบ้านและชุมชน (Home & Community Isolation)


แอปพลิเคชั่น “แคร์คุณ” เป็นแอปพลิเคชันให้บริการยานพาหนะ (Ride-hailing service) ของคนไทย ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการ “แอปพลิเคชันแคร์คุณ สู่ถนนสายสุขภาพ” ตามสัญญาเลขที่ SID.NU 05/2564 โดยเภสัชกรหญิงกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ประธานกรรมการบริษัทโซลาร์วัตต์111 จำกัด เป็นหัวหน้าโครงการ
จุดเด่นแอปพลิเคชัน “แคร์คุณ” คือเป็นบริการโลจิสติกส์สายสุขภาพ ตอบโจทย์ปัญหาการเช้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ค่อนข้างจำกัด ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งนอกเหนือจากมีผู้ให้บริการสาธารณสุขหลากหลายทางไกล (TeleHealth) อาทิ แพทย์ เภสัชกร กายภาพบำบัด ดูแลผู้สูงอายุ นวดสปา ฯลฯ แล้ว แอปพลิเคชันแคร์คุณ ยังได้เพิ่มช่องทางการรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ SOS โดยมีบุคลากรแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมให้บริการ อาทิ หน่วยกู้ชีพ อบต.ท่าโพธิ์, รพ.กรุงเทพพิษณุโลก, รพ.พิษณุเวช เป็นต้น และเพิ่มเส้นทางการรับส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยโควิด ในขณะรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Home Isolation/ Community Isolation) ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

พร้อมทั้งการส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน “แคร์คุณอีวี” และกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ที่จำเป็น มูลค่ารวม 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน

ศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร “ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรงมากชึ้น ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ได้นำศักยภาพมาพัฒนาแอปพลิคชันแคร์คุณ และมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาร่วม สนับสนุน ซึ่งเราจะได้ใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่ ที่รพ.สต.วัดพริก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อบริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการกักแยกตัวในบ้านและชุมชนในรูปแบบของ CI/HI ประกอบกับการนำพิกัดบอกตำแหน่งของรถที่ให้บริการบนแอปพลิเคชันแคร์คุณ ซึ่งมีประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอดงานบริการประชาชนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ”

รศ.ดร.สุชาติ แย้มแม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ “รถแคร์คุณอีวี มีขนาดเล็กกะทัดรัด ประหยัดพลังงาน สามารถวิ่งรับส่งยาเข้าถึงผู้ติดเชื้อที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือที่ชุมชน ไปได้ทุกที่ ไม่มีมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขชุมชนได้เป็นอย่างดี”

ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร “โครงการแคร์คุณได้รับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้เคยพัฒนาเส้นทางการติดตามสถานะรถบัสอีวีที่ให้บริการอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำให้การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ ทางแคร์คุณ ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องรวมทั้งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับทาง รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ประโยชน์ในกิจการทางการแพทย์ ซึ่งไม่เพียงให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม แต่ยังคำนึงถืงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางหน่วยงานรู้สึกภูมิใจที่ทุนสนับสนุนครั้งนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย”

เภสัชกรหญิงกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ประธานกรรมการบริษัทโซลาร์วัตต์111 จำกัด และหัวหน้าโครงการแคร์คุณ
“ขอขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พันธมิตรผู้ให้บริการและ ผู้ขับขี่แคร์คุณ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมแคร์คุณ ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประยุกต์เทคโนโลยีที่มีอยู่ สร้างสรรค์ให้เกิดการบริการใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 สร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นสิ่งที่ทางบริษัทและทีมงานแคร์คุณมุ่งมั่นมาโดยตลอด รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมและมีความยินดีที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

นายเกื้อกูล บุญเทอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก “รถแคร์คุณอีวี เป็นประโยชน์มากสำหรับการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในการรับส่งยา อาหาร ระหว่างรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิดในชุมชน (Community Isolation) ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซึ่งปัจจุบันเราใช้รถจักรยานยนต์รุ่นเก่า ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาสูงรวมทั้งสร้างมลพิษ ซึ่งรถไฟฟ้าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ลดมลภาวะ ลดโลกร้อนอีกด้วย”

นางสาวอารียา นาคศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก (รพ.สต.วัดพริก) “ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อในพื้นที่และจากนอกพื้นที่ที่จะเข้ามารับบริการในศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) หรือผู้ป่วยติดเชื้ออาการไม่หนักแยกกักตัวเองที่บ้าน (Home Isolation) มีจำนวนมากขึ้น ซึ่ง “รถแคร์คุณอีวี” ช่วยสนับสนุนงานเชิงรุก ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย หรือ ผู้สัมผัสเสี่ยง เพื่อประเมินส่งต่อรับการรักษา และเตรียมวางแผนนัดหมายให้ประชาชนมารับบริการตามจุดสถานี เช่น บริการแจกชุดตรวจ ATK, บริการตรวจคัดกรอง และรับส่งยาเวชภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดี”

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแคร์คุณ New Carekoon ได้ตั้งแต่วันนี้ ทั้งระบบ iOS และ แอนดรอยด์ ได้ที่ ลิงค์ดาวน์โหลด >> http://onelink.to/9f86yw

หรือ สแกนคิวอาร์โคด

 


ต้องการข้อมูลติดต่อ

ภญ. กรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ประธานกรรมการบริษัทโซลาร์วัตต์111 จำกัด และหัวหน้าโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแคร์คุณ

มือถือ 0818347702, LINE: @carekoon Email: carekoonmobility@gmail.com website: www.carekoon.com FB https://www.facebook.com/Carekoon2020

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันแคร์คุณ..สู่ถนนสายสุขภาพ (New Carekoon)

แอปพลิเคชันแคร์คุณได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการ “แอปพลิเคชันแคร์คุณ สู่ถนนสายสุขภาพ” ตามสัญญาเลขที่ SID.NU 05/2564 พัฒนาโดยบริษัทโซลาร์วัตต์ 111 จำกัด เป็นรูปแบบโมเดลธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อสูงอายุ (Smart Mobility for Longevity Economy) ที่เหมาะสมและยั่งยืน เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มต่อยอดจากโครงการนำร่อง นวัตกรรมเพื่อสังคม “แคร์คุณ...ทุกเส้นทาง” ระยะที่ 1 ที่นำความก้าวหน้าเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันในการดูแลสุขภาพ ประชาชน ของโรงพยาบาล หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary care) เภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) มาให้บริการประชาชนโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่เกิดชึ้น กลุ่มคนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เสี่ยงและเปราะบางที่สุด และมีข้อจำกัดในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสุขภาพถึงหน้าบ้าน

นอกเหนือจากมีการเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาสุขภาพออนไลน์และนัดหมาย เช่น หมอรู้จักคุณ รพ.ม.นเรศวร, รพ.กรุงเทพพิษณุโลก, รพ.พิษณุเวช, HealthDome telemedicine, PharmCare-telepharmacy, ร้านขายยาเคเจฟาร์มาซี, ศูนย์ The Senizens Stroke Rehab Center. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

ล่าสุด ได้เพิ่มบริการเรียกรถพยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรือ “ปุ่ม SOS” บนแอปพลิเคชันแคร์คุณ ซึ่งสามารถระบุพิกัดตำแหน่งที่อยู่ของผู้รับบริการรวมทั้งมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้บุคลากรทีมแพทย์ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วม โครงการสามารถติดต่อกลับ เพื่อให้คำปรึกษาและทราบอาการเจ็บป่วยในขณะที่เดินทางไปถึง จุดเกิดเหตุได้ทันท่วงที https://www.youtube.com/watch?v=jg0jsJh1R54 และ “ปุ่มรถแคร์คุณ” สำหรับการให้บริการรับส่งยาระหว่าง รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ที่เป็นสถานที่แยกกักตัวโควิดในชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลิงค์ไฟล์ภาพประกอบ

https://drive.google.com/drive/folders/1iSNaRfRZ3IjsR2-iiN2olOYys5HLP1mI?usp=sharing

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages