เปิดฉากงาน Thailand Industry Expo 2019 อย่างยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด “Synergy for Success” สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, July 19, 2019

เปิดฉากงาน Thailand Industry Expo 2019 อย่างยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด “Synergy for Success” สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคตกระทรวงอุตสาหกรรมจับมือหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน เปิดฉากงาน “Thailand Industry Expo 2019” ครั้งที่ 6 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Synergy for Success” สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสรรค์สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยในมิติต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” 


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดงาน “Thailand Industry Expo 2019” ว่า ประเทศไทยกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุค "Thailand 4.0" ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy) และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีทักษะความรู้ความสามารถในวิทยาการสมัยใหม่และเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งภาคอุตสาหกรรมก็เช่นกัน ต้องช่วยกันพัฒนาตามโมเดลประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความเชื่อมโยงของดิจิทัลกับอุปกรณ์ เครื่องจักร และแรงงานในระบบการผลิตผ่านอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (IOT) การพัฒนาฐานข้อมูล (Big Data) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ รวมถึงการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ซึ่งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ และภาคการค้า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ


ดังนั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อการก้าวไปข้างหน้า เปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่การบูรณาการความร่วมมือในการสรรค์สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ซึ่งตรงกับแนวคิดของการจัดงานครั้งนี้ คือ “Synergy for Success สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต” โดยเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรอุตสาหกรรมจะสามารถพัฒนาจาก Small & Medium Enterprises เป็น Smart Enterprises และจะเป็นแม่ทัพขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดและการกระจายรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0”


สำหรับการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 แบ่งพื้นที่ตามโซนต่าง ๆ ได้แก่

1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ หรือ Royal Pavilion เป็นการจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. นิทรรศการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ TI Pavilion: Synergy for Success เป็นการต่อยอดจากการจัดงานปีที่แล้ว โดยในปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้สานต่อนโยบายเพื่อสนับสนุน กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผลักดันให้เกิดความร่วมมือเชิงรูปธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาสู่ Industry 4.0

3. พื้นที่ ITC Showcase เป็นการจำลองพื้นที่การทำงานของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center 4.0: ITC 4.0) โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 105 แห่ง ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการการให้บริการของศูนย์ดังกล่าวจากทั่วประเทศ

4. พื้นที่ CIV Pavilion (Creative Industry Village: CIV) เป็นการจัดแสดงหมู่บ้านร้อยเรื่องเล่า...วิถีชุมชน เพื่อสื่อให้เห็นถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือหมู่บ้าน CIV แบบบูรณาการ โดยจะนำเสนอ Showcase หมู่บ้าน CIV จากทั้ง 4 ภูมิภาค

5. พื้นที่ International Collaboration เป็นพื้นที่แสดงถึงศักยภาพและพลังของความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับหน่วยงาน ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

6. พื้นที่ Thai Entrepreneur Market เป็นโซนจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ที่มีผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ ตลอดจนผลงานที่ผ่านการดีไซน์จาก ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC)

7. พื้นที่ Digital Transformation Pavilion เป็นการจัดแสดงถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกระบวนการของธุรกิจ ตั้งแต่การวางรากฐาน การกำหนดเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ และส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค

8. พื้นที่การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับ Big Brothers และผู้ประกอบการพรีเมียมรายย่อย รวมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่มากมายกว่า 400 ราย ที่ผ่านการคัดสรรแล้ว

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นการผนึกความร่วมมือหลายภาคส่วนมาร่วมแสดงศักยภาพ ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และค่ายรถยนต์ชั้นนำต่าง ๆ ที่มารวมพลังเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 รวมทั้งยังมีสถาบันการเงินต่าง ๆ มาร่วมให้บริการภายในงานครั้งนี้ อาทิ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มานำเสนอแพ็กเกจการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ลดข้อจำกัด หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขบางประการ เพื่อให้สะดวกต่อการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ จากกูรูชื่อดัง ทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 40 หัวข้อ และกิจกรรม workshop เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงแนวคิดทางธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน เพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ อาทิ Maker Society และคอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปิน

ทั้งนี้ คาดว่าการจัดงานดังกล่าวจะเป็นโอกาสที่ดีต่อผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเห็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการหาแรงบันดาลใจ หาองค์ความรู้ หาแหล่งเงินทุน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายภายในงาน รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าตลอดการจัดงานทั้ง 5 วันในปีนี้ จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า 200,000 คน และขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาสานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคตระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages