คนไทยปลอดโรค บริโภคปลอดภัย! พบงานดีสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ ในงาน ‘มหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 กลุ่มโขง ชี มูล’ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, July 9, 2020

คนไทยปลอดโรค บริโภคปลอดภัย! พบงานดีสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ ในงาน ‘มหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 กลุ่มโขง ชี มูล’

ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2563 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าว “มหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล” โดยมี นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และ นายประยงค์ พลขำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แทนเกษตรจังหวัดยโสธร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางการผลิตที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกระแสโลกในปัจจุบัน
รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งเกษตรกรที่สามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้นและผู้บริโภคที่มีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ต่อคณะรัฐมนตรีและได้ผ่านความเห็นชอบ โดยใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ ได้แก่ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงปี 2561-2564 “การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์” จึงได้กำหนดจัดงาน ”มหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 กลุ่มโขง ชี มูล โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2563 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ
ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงเป็นโอกาสในการนำเสนอนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เกษตรของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศ และในอนาคตจะมีการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้เข้าไปสู่ตลาดระดับสากล

ที่ผ่านมากลุ่มจังหวัดได้ดำเนินนโยบายในเรื่องของเกษตรอินทรีย์การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพในพื้นที่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพอีกหลายชนิดที่ผลิตด้วยกระบวนการทางเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคอย่างมากในเวลานี้
นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญในเรื่อง “การแปรรูป” เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปช่วยในเรื่องของการทำ Packaging รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรูปแบบของผลผลิตที่หลากหลาย เป็นการใช้ประโยชน์ในทุกๆ ส่วนของผืนนา ไม่เพียงเฉพาะแต่ในต้นข้าว

กลุ่มจังหวัดเราเป็นกลุ่มแรกๆ ที่เรียกว่า “มหานครเกษตรอินทรีย์” ซึ่งผลผลิตที่ได้จากแหล่งผลิตอันบริสุทธิ์โดยปราศจากการปรุงแต่งจากสารเคมี จะทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่า แหล่งผลิตข้าวและสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดเราได้รับมาตรฐานในระดับสากล และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสูงที่สุด”

สำหรับการจัดงาน มหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดี 4 จังหวัดอีสานล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล” ในครั้งนี้ จะมีการจำหน่ายสินค้าข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจิรญ) จำนวน 150 บูท บนเนื้อที่กว่า 3,300 ตารางเมตร ตลอดระเวลา 5 วัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 – 19.00 น. ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะ มอลล์ บางกะปิ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แนะนำสินค้า เกษตรคุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิคไทยแลนด์, สินค้าคุณภาพ มาตรฐานจากแปลงใหญ่, จากโครงการ Young Smart Farmer, จากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายในงานครั้งนี้จะมีความหลากหลาย อาทิ ข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ผัก ผลไม้ รวมไปถึงพืชผักสวนครัวหลังนา ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ

นอกจากนี้แล้วยังมีโซนเฉลิมพระเกียรติ โซนนิทรรศการ และโซนเจรจาธุรกิจ (Business Matching) รวมไปถึงยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจทุกวัน ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ เจน ,นุ่น,โบว์ (ซูเปอร์วาเลนไทน์) , นก พงศกร , สาวแย้ (ลมพัดตึ้ง) , อ๋อมแอ๋ม ละมัย , เวียง นฤมล รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งให้ผู้มาร่วมงานได้ซื้อสินค้าและร่วมสนุกกันทุกวัน

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 จะเริ่มคลี่คลาย แต่การปฏิบัติตัวในการมาเดินห้างสรรพสินค้าก็ยังคงมีการจัดมาตรการเข้ม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาประชาชนที่มาใช้บริการ และเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดระลอก 2

ซึ่งการจัดงานขึ้นที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ ในครั้งนี้ ได้มีการตั้งจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด มีบริการตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ การกำหนดจุดเว้นระยะห่าง โดยผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมงานจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านแฟลตฟอร์ม www.ไทยชนะ.com เพื่อรองรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าทั้งหมดเป็นมาตรการที่ผู้จัดงานจัดทำขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกคน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages