เปิดฉาก"งานชาวแม่กลอง ปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3" - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, May 19, 2019

เปิดฉาก"งานชาวแม่กลอง ปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3"
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์. ศิลปะวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และที่โดดเด่นคือวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิม สมุทรสงครามมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากมายหลายแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากไปสัมผัส อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก และมีการคมนาคมสะดวก จึงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาค และมีนักท่องเที่ยวนิยมไปมากมาย


ปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีความพร้อมที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในงานโครงการ วิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ปีงบประมาณ พศ. 2562 "ชาวแม่กลอง ปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, ผู้แทนจากชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ เข้าร่วม


สุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า "ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินการจัดโครงการวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยปีงบประมาณ พศ. 2562 "ชาวแม่กลอง ปรองใจ สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิปัญญาและรายได้ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมภายในงานมีดังนี้

1.จัดแสดงนิทรรศการ "เล่าเรื่องเมืองสมุทรสงคราม"

2.จัดแสดงนิทรรศการ "ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม" สาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมม

3.จัดแสดงนิทรรศการ "การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย" เช่น รีรีข้าวสาร ขี่ม้าก้านกล้วย มอญซ่อนผ้า ขี่ม้าส่งเมือง เดินกะลา สาธิตการทำว่าว

4.กิจกรรมการประกวด 3 รายการได้แก่ การประกวดภาพวาดระบายสี การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและการประกวดทำอาหารพื้นบ้าน

5.จำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม อาหารพื้นเมือง อัญมณี เครื่องประดับผลิตภัณฑ์ไทย จากในจังหวัดสมุทรสงครามและภาคต่างๆจำนวน 50 ร้าน

6.จำหน่ายผลิตภัณฑ์และการสาธิตจากชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 ชุมชน

7.จัดการแสดงทางวัฒนธรรมจากสถานศึกษา ศิลปะพื้นบ้าน และการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง

8.การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม

โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสงคราม สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนจากชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ที่ให้การสนับสนุนสถานที่จัดงานในครั้งนี้ จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงาน"


ประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า "รู้สึกดีใจที่หลายๆฝ่าย ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยแต่ละหน่วยงานได้บูรณาการร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน นับเป็นการผนึกกำลังเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม ทำให้ชุมชนมีรายได้จากทุนทางวัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ศิลปินพื้นบ้านตามนโยบายของรัฐบาล ในการนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ ที่ทำให้การดำเนินงานโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพต่อไป"

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages