ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์” ถึง 6 พ.ค. นี้ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, April 28, 2020

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์” ถึง 6 พ.ค. นี้


ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตามแผนกลยุทธ์ด้านการปฏิรูปกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Regulatory Reform) เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกประเภทสามารถเข้าถึงการซื้อขายได้อย่างเท่าเทียมกัน เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทสมาชิก เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับแนวทางสากล

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังนี้

1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิก เพื่อให้มีหลักเกณฑ์กำกับดูแลพื้นฐานและมีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Pre-trade Risk Management: PTRM) ขั้นต่ำที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด, ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านระบบ DMA (Direct Market Access)

2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA และการใช้ Program Trading มีข้อเสนอการปรับปรุงดังนี้

· การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ของผู้ลงทุน ต้องส่งผ่านระบบของบริษัทสมาชิกที่มีระบบควบคุมความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

· การยกเลิกการกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนที่สามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ได้ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกประเภทสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ได้อย่างเท่าเทียมกัน

· การกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้บริษัทสมาชิกแจ้งข้อมูลของผู้ลงทุนที่ใช้ Program Trading ซึ่งผู้ลงทุนเป็นผู้พัฒนาหรือจัดหาด้วยตนเองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาและตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล

· เปลี่ยนชื่อ “Program Trading” เป็น “Algorithmic Trading” เพื่อให้สอดคล้องกับต่างประเทศ


ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

https://www.set.or.th/th/regulations/consult/market_consultation_p1.html หัวข้อ “การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์” โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง e-mail: SecuritiesTradingDepartment@set.or.th จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages