ซีพีเอฟ ย้ำดูแลแรงงานทุกคน ทุกเชื้อชาติไม่เลิกจ้าง ใช้มาตรการป้องกันโรคระบาดสูงสุด ทุกโรงงาน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, December 28, 2020

ซีพีเอฟ ย้ำดูแลแรงงานทุกคน ทุกเชื้อชาติไม่เลิกจ้าง ใช้มาตรการป้องกันโรคระบาดสูงสุด ทุกโรงงานบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ปฏิบัติต่อแรงงานทุกสัญชาติตามมาตรฐานสากล พร้อมคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน สร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้พนักงานทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ


นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ
 กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ บริษัทฯยังคงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดสูงสุดของอย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรการป้องกันเพิ่มเติมด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลและโรงงานให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐ ทั้งนี้ ซีพีเอฟ จัดจ้างแรงงานทั้งไทยและต่างชาติตามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เพื่อดูแลให้พนักงานทุกคนที่จัดจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง บริษัทฯ ให้การดูแลเป็นพิเศษทั้งที่พักอาศัย รถรับส่งจากที่พักถึงที่ทำงาน พร้อมเร่งขจัดอุปสรรค “ความแตกต่างทางภาษา” เพื่อให้พนักงานทุกคนรับรู้ข่าวสาร เข้าถึงการคุ้มครองและสิทธิอันพึงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ 


“ซีพีเอฟให้ความสำคัญการบริหารจัดการแรงงานทุกเชื้อชาติอย่างเป็นระบบ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้ทุกคนเคารพในความหลากหลาย มุ่งคุ้มครองให้แรงงานต่างชาติทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในหอพัก ในโรงงาน รถรับส่ง ที่มีมาตรการควบคุมและการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเรื่องอาหารให้พนักงานทุกคนในพื้นที่สมุทรสาคร” นางสาวพิมลรัตน์ กล่าว 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Protection Network Foundation : มูลนิธิ LPN) เปิดโอกาสให้แรงงานทั้งไทยและต่างชาติซีพีเอฟสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนและรับคำปรึกษาได้อย่างเสรีกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและรับฟังเสียงแรงงาน หรือ Labour Voices Hotline by LPN ดำเนินการโดยมูลนิธิ LPN ซึ่งเป็นองค์กรกลางเปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากแรงงานเป็นภาษากัมพูชา เมียนมา อังกฤษ และไทย ควบคู่กับจัดการอบรมให้แก่แรงงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ได้มีความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงาน มาตรการความปลอดภัยและการป้องกันโรค เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานต่างชาติได้มีความรู้ และเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ตระหนักถึงสถานการณ์โรคระบาด ช่วยให้แรงงานมีความมั่นใจในการทำงานและดำเนินชีวิต และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างจริงจัง 

ปัจจุบัน ซีพีเอฟ จัดจ้างแรงงานต่างชาติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศเพื่อนบ้านว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าว (MoU) ประกอบด้วยกัมพูชาและเมียนมา ทำงานอยู่ในโรงงานของซีพีเอฟกว่า 9,000 คน ทุกคนได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านการจัดจ้างและคัดสรรอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ซี่งบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทาง ใบอนุญาตทำงาน และการตรวจสุขภาพ รวมทั้งจัดหาหอพัก และรถรับส่งให้แรงงานต่างชาติที่เพียงพอ และมีมาตรการควบคุมการระบาดเคร่งครัด เพื่อให้แรงงานต่างชาติมีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่แออัด และเดินทางมาทำงานด้วยความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทฯ ​ยังจัดให้มีล่ามประจำโรงงานคอยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำกับแรงงานต่างชาติตลอดเวลา./

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages