ซีพีเอฟได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 16, 2020

ซีพีเอฟได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทย 42 บริษัท ที่ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ให้ความร่วมมือกับองค์กรตลาดทุนในอาเซียน 6 ประเทศ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารซีพีเอฟ กล่าวว่า การได้รับรางวัลนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะเราเชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร พร้อมๆ ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจที่รักษาไว้ซึ่งดุลยภาพด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงยึดมั่นและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน 

โครงการ ASEAN CG Scorecard เป็นโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 6 ประเทศในอาเซียน ปี 2562 นี้เป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลปี 2561 โดยรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ได้ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป./

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages