ซีพีเอฟ ควงแขนคู่ค้ารายย่อยถ่ายทอดความรู้ด้านความยั่งยืน สร้างโอกาสขยายธุรกิจสู่เวทีโลกให้เติบโตไปด้วยกัน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, December 20, 2020

ซีพีเอฟ ควงแขนคู่ค้ารายย่อยถ่ายทอดความรู้ด้านความยั่งยืน สร้างโอกาสขยายธุรกิจสู่เวทีโลกให้เติบโตไปด้วยกัน


บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สนับสนุนองค์ความรู้การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจของคู่ค้ารายย่อยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกและสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังบริษัทชั้นนำระดับโลกได้ ร่วมมือพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ และประธานคณะขับเคลื่อนการจัดหาอย่างยั่งยืน
กล่าวว่า ซีพีเอฟ มีนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจและขยายขอบเขตการพัฒนาไปยังกลุ่มคู่ค้าในวงกว้างขึ้น พร้อมทั้งส่งมอบนโยบายฯไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานและรากฐานการบริหารห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืนของ ซีพีเอฟ ในตลาดโลก

ซีพีเอฟ มีการใส่ใจในการดูแลและจัดกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง (CPF Capacity Building for Partnership) เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯทั้งไทยและต่างชาติ โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคู่ค้าประมาณ 70 ราย เข้าร่วมงาน เพื่อนำความรู้เรื่องกฏระเบียบและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานสากล ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต เช่น น้ำและไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า และสร้างความมั่นใจและการเติบโตทางธุรกิจของคู่ค้าในอนาคตอย่างยั่งยืน

“ซีพีเอฟ มุ่งมั่นส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกับคู่ค้า ให้สามารถแข่งขันได้เต็มศักยภาพและสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกรายอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเราและคู่ค้า เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นายสิริพงศ์ กล่าว

ซีพีเอฟ ยังส่งเสริมให้คู่ค้ามีการตรวจประเมินตนเองด้านความยั่งยืน (Online Self- Assessment) ในการลดความเสี่ยงด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและกำกับกิจการที่ดีในห่วงโซ่อุปทาน และการตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ามีการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐานการดำเนินงานของ ซีพีเอฟ

“คู่ค้าจะได้รับรู้กระแสใหม่ของโลกที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ และนำไปพัฒนาตนเองเชิงคุณภาพได้มากขึ้น ทั้งการผลิตสินค้า บริหารต้นทุน และป้องกันความเสี่ยง เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่ง การสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในส่วนของคู่ค้าและพันธมิตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในอนาคต” นายสิริพงศ์ กล่าว

จากความพยายามและความมุ่งมั่นที่ซีพีเอฟและคู่ค้าร่วมมือกันนี้ จะสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยทางอาหาร และการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ใส่ใจเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน”./

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages