ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ผสานความร่วมมือสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ส่งเสริมงานศิลปะร่วมสมัย พร้อมสนับสนุนระบบนิเวศศิลปะให้เติบโตอย่างยั่งยืน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, December 28, 2023

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ผสานความร่วมมือสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ส่งเสริมงานศิลปะร่วมสมัย พร้อมสนับสนุนระบบนิเวศศิลปะให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ผสานความร่วมมือสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) 
ส่งเสริมงานศิลปะร่วมสมัย พร้อมสนับสนุนระบบนิเวศศิลปะให้เติบโตอย่างยั่งยืน


กรุงเทพ, 26 ธันวาคม 2566 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) และกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาศิลปะร่วมสมัย มุ่งขับเคลื่อนแวดวงศิลปะในประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล กรรมการผู้จัดการ Retail and Brand ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ศิลปะช่วยเชื่อมโยงผู้คน เปิดมุมมอง เติมเต็มชีวิต และเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ธนาคารยูโอบีได้สนับสนุนแวดวงศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนานมากกว่า 42 ปี พร้อมสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ในภูมิภาคที่มีพรสวรรค์ให้มีพื้นที่แสดงความสามารถ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบนิเวศทางศิลปะที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ศิลปะเติบโตไปพร้อมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน

“และเราเชื่อว่า การสนับสนุนความก้าวหน้าของศิลปะไม่อาจเกิดจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ แต่ต้องมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน การผสานความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยให้พัฒนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการบนพื้นฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรม อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันและเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้แพร่หลายในประชาคมโลกและยังเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือเชิงรุก ที่สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต”

สำหรับความร่วมมือระหว่างธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และ สศร. จะเป็นไปในแบบเชิงรุกผ่านระบบนิเวศศิลปะเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัย อาทิ

· สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) อาทิ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ผ่านสื่อและช่องทางในการประชาสัมพันธ์ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

· เป็นภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) และกิจกรรมด้านศิลปะอื่น ๆ ของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย อาทิ กิจกรรม UOB Art Roadshow, UOB Art Around เป็นต้น

· สนับสนุนด้านพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี (UOB Painting of the Year) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

· แลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ ระหว่างภาคีเครือข่ายในระบบนิเวศศิลปะ รวมถึงศิลปินร่วมสมัยในแขนงต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบี ในการขับเคลื่อนแวดวงศิลปะเพื่อสนับสนุนให้ระบบนิเวศศิลปะในประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

                                                  # # #


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages