ELMA 2020 จัดกิจกรรม Workshop Online ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร 20 พ.ค.นี้ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, May 18, 2020

ELMA 2020 จัดกิจกรรม Workshop Online ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร 20 พ.ค.นี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดกิจกรรม “ELMA 2020 Workshop Online” ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ไทยที่เข้าร่วมประกวดรางวัลหรือผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

กิจกรรม “ELMA 2020 Workshop Online” เป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยการให้คำปรึกษาแบ่งเป็นรายบริษัท มีทีมวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านต่าง ๆ ประจำ 2 ท่านต่อบริษัท อาทิ ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ ทีมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.วิชญุตร์ งามสะอาด ดร.ปิยะเนตร นาคสีดี อ.ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ทีมวิชาการด้านโลจิสติกส์ น.ส.วรารัตน์ ธีระศักดิ์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ เป็นต้น ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสามารถสอบถามถึงปัญหาและขอคำแนะนำได้อย่างเต็มที่ สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA 2020 สามารถเขียนรูปเล่มรายงานที่ใช้ส่งประกวดให้ได้เนื้อหาครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 7 ข้อ ได้แก่ เกณฑ์ที่ 1 วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และการนำองค์กร เกณฑ์ที่ 2 การวางแผนและการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ เกณฑ์ที่ 3 การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการตลาด เกณฑ์ที่ 4 การใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมด้าน โลจิสติกส์ เกณฑ์ที่ 5 การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ เกณฑ์ที่ 6 การบริหารจัดการกระบวนการ โลจิสติกส์ และเกณฑ์ที่ 7 สมรรถนะและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ส่งผลให้หัวข้อในการขอคำปรึกษาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาในเกณฑ์ต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์ SWOT ที่ควรทำทั้งของบริษัท ลูกค้า และคู่แข่ง ซึ่งการทำ SWOT ที่ดีควรเขียนออกมาให้เกิดเป็นแผนการกลยุทธที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ จนเกิดเป็นแผนปฏิบัติการ, การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของกิจกรรมโลจิสติกส์ ด้วยการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมในด้านต่าง ๆ, การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งการนำมาใช้ได้อย่างตรงจุดจะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการพัฒนาระบบไอทีของบริษัทเองได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เป็นต้น

กิจกรรม “ELMA 2020 Workshop Online” ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ไทยอย่างดี โดยบริษัทที่เข้าร่วม Workshop สามารถนำคำแนะนำไปปรับใช้ในการประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award 2020 หรือ ELMA 2020 ที่จะปิดรับสมัครในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นี้ และนำไปพัฒนาศักยภาพองค์กรให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ในอนาคต ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 092-259-0953 Line: @elmaaward Email: elmaaward@gmail.com



No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages