เมื่อองค์กรใหญ่ไม่สร้างภาพ มุ่งปลูกฝังพนักงานให้รับผิดชอบสังคมอย่างแท้จริง บ้านปูฯ เดินหน้าสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ CSR Ideas of the Year - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, January 8, 2020

เมื่อองค์กรใหญ่ไม่สร้างภาพ มุ่งปลูกฝังพนักงานให้รับผิดชอบสังคมอย่างแท้จริง บ้านปูฯ เดินหน้าสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ CSR Ideas of the Yearหลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมองค์กรระดับโลกจึงต้องทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) อย่างจริงจัง บางบริษัทถึงกับสนับสนุนให้พนักงานออกไปทำกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม ในวันทำงานได้โดยไม่มีเงื่อนไข นั่นเป็นเพราะองค์กรเหล่านี้เห็นถึงความสำคัญของการทำ CSR ว่าเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมได้ และปลูกฝังค่านิยมการมีจิตสาธารณะแก่พนักงานไปพร้อม ๆ กัน เช่นเดียวกับองค์กรระดับผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่าง บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ CSR หลากหลายโครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากโครงการ CSR ที่ทำโดยองค์กรแล้ว บ้านปูฯ ยังมุ่งปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานริเริ่มกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยตัวเอง ถือเป็นโอกาสให้พวกเขาได้สะท้อนความปรารถนาดีในการตอบแทนสังคมอย่างจริงใจ และเดินตามรอยวัฒนธรรมองค์กรในการเป็น “ผู้ให้” อีกด้วย

ด้วยความตั้งใจของบ้านปูฯ ในการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับหลัก ESG หรือ Environmental Social และ Governance เพื่อมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ CSR Ideas of the Year ปีที่ 6 ให้พนักงานบ้านปูฯ ได้จับกลุ่มร่วมกันคิดและนำเสนอไอเดียในการทำกิจกรรม CSR ที่มีความสร้างสรรค์ ทำได้จริง และที่สำคัญคือสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่สังคมหรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ โครงการละ 50,000-75,000 บาท เป็นทุนในการลงพื้นที่จริง เพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ CSR Ideas of the Year ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่บ้านปูฯ ทำมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ พนักงานบ้านปูฯ ทั้งในและต่างประเทศสนใจตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ไอเดียที่นำเสนอเข้ามาก็เป็นประเด็นสังคมที่หลากหลาย โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยสร้างผลลัพธ์เชิงบวก และเพิ่มแรงกระเพื่อมออกสู่สังคมได้กว้างขวางและรวดเร็ว สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบ้านปูฯ ที่ส่งเสริมพนักงานมาตลอดว่าให้ทุกคนทำงานทุกอย่างและทุกกิจกรรมด้วยความมีใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed)”

ปีนี้ พนักงานบ้านปูฯ กว่า 200 คนที่เข้าร่วมใน 8 โครงการมาจากประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย และมีไอเดียนำเสนอแตกต่างกัน ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาโครงการ ได้แก่ โครงการ Virtual Run for 3 Countries Kids เสนอไอเดียวิ่งการกุศล เปิดรับสมัครพนักงานร่วมวิ่งสะสมระยะทางผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั้ง 3 ประเทศ โครงการพอ พบ สุข นำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้าง Online Marketplace ทั้งในเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ ให้เกษตรกรในเครือข่ายสามารถนำสินค้าเกษตรคุณภาพดีมาวางขายได้ในราคาที่เป็นธรรม เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างได้มากขึ้น

สำหรับโครงการที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ได้แก่ โครงการโรงเรียนน่าอยู่ ที่พนักงานเสนอตัวลงพื้นที่เข้าไปช่วยปรับปรุงโรงเพาะเห็ดและพัฒนาทางเท้าให้กับโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน จ.กาญจนบุรี โครงการจับมือ BNK ซึ่งชื่อโครงการนั้น ย่อมาจากชื่อของโรงเรียนบ้านนาก้า จังหวัดน่าน ที่พนักงานร่วมลงแรงสร้างลานเอนกประสงค์ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลมีพื้นที่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โครงการศาลาคุ้มแดดกันฝน สร้างศาลารอรถประจำทางเพื่อเป็นที่พักบังแดดและฝนสำหรับนักเรียน และคุณครู รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงของโรงเรียนบ้านโป่งคอม จังหวัดสุพรรณบุรี และ โครงการสานฝัน สายใย สู่ใจ วัยเก๋า ที่เข้าไปช่วยสร้างร้านค้า ปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องน้ำให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากจั่น จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ สู่ชุมชน ที่ตั้งใจให้คนในชุมชนนำทักษะด้านการทำอาหารที่ได้เรียนรู้จากวิทยากร ซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาของบ้านปูฯ ที่ร่วมในโครงการ ไปสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม อย่างโครงการสาบเสือ ที่ลงมือช่วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กำจัดพืชต่างถิ่นรุกรานอย่างต้นสาบเสือ ที่สร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศธรรมชาติ

แต่ละโครงการล้วนตั้งต้นจากการพูดคุย จนเข้าใจความต้องการของ “ผู้รับ” ในชุมชนต่าง ๆ และเกิดจากความตั้งใจที่จะส่งต่อความปรารถนาดีของ “ผู้ให้” นำมาสู่การระดมสมอง ความคิด และสรรพกำลังในการเสนอโครงการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายธีรกุล ดักขุนทด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในพนักงานของครอบครัวบ้านปูฯ ที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า “โครงการ CSR Ideas of the Year เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง การที่บริษัทฯ เห็นความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง ทำให้เราสามารถพัฒนาไอเดียโครงการเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นได้จริง และมีเวลามากพอในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติจริง พวกเราจึงมีโอกาสสร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การได้มาทำกิจกรรมร่วมกันยังช่วยสร้างและกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานให้แน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เมื่อได้เห็นทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในองค์กร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ครู นักเรียน หรือชาวบ้านในชุมชน ถือเป็นการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เติมเต็มและส่งต่อพลังการ “ให้” และความรู้สึกดี ๆ กลับมาที่พนักงานบ้านปูฯ ทุกคนเช่นเดียวกัน”

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม


“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ รวมไปถึงโครงการด้านสังคมของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่น ๆ

###

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages