ร่วมสมโภช“ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”พระอารามหลวงชั้นเอกวิจิตรด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมทรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, January 21, 2020

ร่วมสมโภช“ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”พระอารามหลวงชั้นเอกวิจิตรด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมทรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและมีพิธีก่อพระฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๑๒ หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้ ๑ ปีคำว่า “ราชบพิธ” หมายความว่า “พระราชาทรงสร้าง” เนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปีแห่งการพระราชทานสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร คณะวัดราชบพิธสถิตมหารสีมารามประกอบด้วยคณะสงฆ์ นำโดย 
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ตลอดจนหน่วยงานภาคี เช่นโรงเรียนวัดราชบพิธ ราชบพิธสมาคม และองค์กรภาครัฐภาคเอกชน ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมงานสมโภช “ศุภมงคลสมัย๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยเปิดให้ประชาชนร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เขตพุทธาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามการนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดรับการบำเพ็ญพระกุศลสมโภชพระอาราม ในวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒และวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระอาราม ณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสมโภชพระอาราม ได้กล่าวถึงรายละเอียดที่น่าสนใจในการจัดงานว่า“เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระสำคัญ ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เผยแพร่ประวัติความเป็นมาและศิลปกรรมอันงดงามวิจิตรภายในวัดซึ่งล้วนเป็นศิลปกรรมชั้นเอกมีความประณีตงดงาม ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของพระอารามหลวงแห่งนี้อีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณเจ้าอาวาสในทุกยุคให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนข้อมูลเหล่านี้ ล้วนเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ตระหนักถึงคุณค่าทางศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามอันแฝงอยู่ในสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในวัด เพื่อสืบทอดคุณค่าความเป็นไทยและเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้รู้จักวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามมากขึ้นนำไปสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในสายตาของชาวต่างประเทศสามารถนำชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทยดังนั้นคณะวัดราชบพิธสถิตมหารสีมารามจึงมีมติจัดงานสมโภช “ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” โดยภายในงานมีกิจกรรมที่สนใจประกอบด้วย·
• นิทรรศการแสดงเครื่องราชสักการะที่ได้รับพระราชทานถวายในโอกาสต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าอาวาสในทุกยุค เช่น ฝาบาตรและเชิงบาตรมุกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุ่มเงินพุ่มทองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙·
• นิทรรศการ“นำชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” ให้ช้อมูลความรู้ทางสถาปัตยกรรมภายในวัดซึ่งมีความวิจิตรงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมสะท้อนความเป็นไทยอาทิเช่น พระอุโบสถซึ่งได้รับการออกแบบโดยผสมผสานรูปแบบศิลปกรรมตะวันออก-ตะวันตกและศิลปกรรมไทยรวมกันจนมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวภายนอกได้รับการออกแบบโดยนายช่างศิลปกรรมชั้นครูแห่งยุคคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ส่วนสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมีการตกแต่งเสาและเพดานโค้งแบบโกธิคตกแต่งด้วยปูนปั้นลายพรรณพฤกษาผสมผสานกับลายไทย และส่วนสำคัญสุด คือการนำกระเบื้องเบญจรงค์จากประเทศจีนมาประดับอาคารส่วนต่างๆ โดยลายกระเบื้องเป็นฝีมือออกแบบของพระอาจารย์แดง แห่งวัดหงส์รัตนารามซึ่งเขียนลายต้นแบบและส่งไปผลิตที่ประเทศจีน ความงดงามเหล่านี้ได้รับการทำนุบำรุงดูแลรักษาอย่างดีมาตลอดระยะเวลาร่วม ๑๕๐ ปี
• แสงเสียงและสื่อผสม – ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรม และศาสนา ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามให้เห็นเด่นชัดในรูปแบบแสงเสียงและสื่อผสม ซึ่งเป็นการจัดแสดงครั้งแรกในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม·

• ห้องฉายภาพ “ฉายานิติกร” -ขอเชิญแต่งกายผ้าไทยมาฉายรูปที่ห้องภาพ “ฉายานิติกร” โดย นิติกร กรัยวิเชียรโดยจะเปิดให้บริการตามวันและเวลาดังนี้ วันที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖ มกราคม, วันที่ ๓๑มกราคม, วันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณอาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ ๒ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามค่าบริการภาพละ ๙๙ บาท พร้อมรับภาพในงาน *** รายได้จากการถ่ายภาพเพื่อบำรุงพระอาราม*** ·

• นิทรรศการโครงการสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช(อมุพพรมหาเถร) คลอง ๙ ปทุมธานี

• นิทรรศการการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมบนพื้นที่กว่า ๑๒๗ ไร่ ๑ งาน ๕๙.๗ ตร.วา ที่ได้รับการออกแบบจากอาจารย์เผ่าสุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) และทีมอาศรมศิลป์ ซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เน้นธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา ถวายแด่พระพุทธเจ้าถวายแด่บุรพาจารย์ทุกองค์ ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชทั้ง ๓ พระองค์ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามถวายแด่บูรพกษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์ และสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม·

• ร้านจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกเนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระอันสำคัญยิ่งโดยเชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมงานสมโภชพระอาราม เนื่องใน “ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” สามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่๒๓ มกราคม เป็นต้นไป - วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ศกนี้ติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดงานได้ทางเฟซบุ๊กเพจ สมโภช 150 ปีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages