บ้านปูฯ ยืนหยัดหลัก ESG สู่ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน จากรางวัลและความสำเร็จตลอดปี 2562 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, January 21, 2020

บ้านปูฯ ยืนหยัดหลัก ESG สู่ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน จากรางวัลและความสำเร็จตลอดปี 2562บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนอีกครั้งในปี 2562 ที่ผ่านมา คว้ารางวัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ได้แก่ การเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) การเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings สู่ระดับ A การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) การได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) รวมถึงรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ซึ่งความสำเร็จตลอดปี 2562 นี้ แสดงถึงการยึดมั่นในการดำเนินนโยบายและบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเน้นทุกมิติของความยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และยังคงรักษาสถานะผู้นำกลุ่มพลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการประเมินโดยผู้จัดและประเมินมาตรฐานการตรวจวัดศักยภาพความยั่งยืนขององค์กรในระดับโลก RobecoSAM โดยบ้านปูฯ ได้รับคะแนนประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงสุดครบ 3 มิติ ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รางวัลนี้ถือเป็นการยืนยันความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บ้านปูฯ ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้บ้านปูฯ ได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings จากระดับ BBB สู่ระดับ A โดย MSCI ESG Research หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ และที่สำคัญ บ้านปูฯ ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) อีกด้วย

นอกจากนี้ บ้านปูฯ ยังได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับนโยบายด้านความยั่งยืนอีกหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) สาขา Sustainability Excellence เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ในงาน SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร และรางวัลพระราชทาน สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence Award) มอบโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับการเริ่มต้นปี 2563 นี้ บ้านปูฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลัก ESG ต่อไป รางวัลต่าง ๆ ในปี 2562 นอกจากจะเป็นสิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจของเราแล้ว ยังเป็นกำลังใจให้กับพนักงานบ้านปูฯ ในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คืนประโยชน์สู่สังคม และปฏิบัติงานด้วยหลักบรรษัทภิบาล ตามปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ทั้งนี้ บ้านปูฯ พร้อมสานต่อกลยุทธ์ Greener & Smarter ด้วยกระบวนทัพองค์กรใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อมอบผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป”

                                                 # # #

รูปภาพเพิ่มเติมดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
เกี่ยวกับบ้านปูฯ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และ ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,492 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 269 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages