ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ? วันนี้ลูกของคุณได้ “เรียนรู้” หรือแค่ “อยู่” ในโรงเรียน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, January 7, 2020

ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ? วันนี้ลูกของคุณได้ “เรียนรู้” หรือแค่ “อยู่” ในโรงเรียน


มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ เตรียมจัดอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ?” 


มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นมูลนิธิที่มีประวัติความเป็นมา โดยเริ่มต้นจากการเป็นสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตอนุบาล ละอออุทิศ วิทยาลัยครูสวนดุสิต และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2527 โดย รศ.ดร.อรอนงค์ เย็นอุทก ร่วมกับผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ ในปี พ.ศ. 2547

โดยมีจุดประสงค์เพื่อการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงการสนับสนุน และส่งเสริมงานด้านการศึกษาพิเศษของหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆในสังคมได้ อย่างมีคุณค่า และมีความสุข อีกทั้งยังให้การสนับสนุนจัดโครงการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนพิการ และยังเป็นองค์ที่ทำสาธารณประโยชน์ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรการกุศลอื่นๆ อีกมากมาย

มูลนิธิการศึกษาพิเศษ เป็นมูลนิธิที่ให้บริการด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษโดยตรง แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก เพื่อนำไปปฏิบัติ พัฒนา ฟื้นฟูลูก ให้เกิดผลลัพธ์ตามศักยภาพสูงสุดที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน รวมถึงการตรวจสอบความต้องการพิเศษของเด็กประเภทต่างๆ , การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (การสร้างสมาธิ, การเขียน, การอ่าน, การคำณวน, การพูด และการแก้ไขการพูด) อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้เพื่อเติมแก่ผู้ปกครอง และคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับเด็กพิเศษ อาทิ การจัดงานเสวนาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักวิชาการ นักการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด เป็นต้น

ศูนย์เด็กพิเศษแสงเหนือ เป็นหน่วยงานที่่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเข้มข้น เพื่อพัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมศักยภาพให้กับเด็กพิเศษที่มีปัญหาการได้ยิน การสื่อสาร และเด็กที่มีความต้องการพิเศษอื่นๆ ให้สามารถนำศักยภาพเหล่านั้นมาพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งการสื่อสาร การอยู่ในสังคมและ การเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พร้อมก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถประยุกต์องค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษแบบองค์รวม ด้วยมาตรฐานทางวิชาการที่เป็นเลิศ

“ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ?” งานอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการล่าสุด ที่ทางมูลนิธิฯ ร่วมกับศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมของเด็กพิเศษ รวมถึงความเข้าใจของครอบครัว และคนรอบข้าง สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองหลายท่านมีความกังวล การเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างมีความหมายนั้น เป็นส่วนสำคัญของชีวิต โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และนับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่จะทำอย่างไรให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่าวมีความหมายให้ได้ การที่เด็กได้ ”เรียนรู้” ในโรงเรียนนั้นต่างจากการที่เด็กได้ “อยู่” ในโรงเรียน ทางมูลนิธิฯและศูนย์แด็กพิเศษแสงเหนือจึงได้จัดงานอบรมในครั้งนี้ขึ้น และได้เชิญวิทยากรพิเศษผู้มีความรู้ เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรงกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มาให้ความรู้จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร. อะมิริส ดิพูเกลีย ที่ปรึกษาหน่วยงานพัฒนาบุคลากร และความช่วยเหลือด้านเทคนิค สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Pennsylvania Training and Technology Assistance Network) หรือ PaTTAN จากการทุ่มเทศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่มีภาวะออทิสซึ่มกว่า 18 ปี ตั้งแต่เธอได้ทราบว่าบุตรชายคนแรกของเธอเป็นบุคคลที่มีภาวะออทิสซึ่ม เธอก็เปลี่ยนชีวิตการทำงานด้านการแพทย์ มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่มีภาวะออทิสซึ่มอย่างจริงจัง จนได้รับประกาศนียบัตรทางด้านการวิเคราะห์พฤติกรรม และได้ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะออทิสซึ่ม เด็กที่มีภาวะการพัฒนาการล่าช้า โดยเริ่มจากการวิเคราะห์พฤติกรรมเด็ก ตลอดจนการฝึกอบรมและมอบคำปรึกษาให้แก่บุคลากรในโรงเรียน องค์กรต่างๆ รวมถึงการรณรงค์สร้างความเข้าใจให้กับครอบครัว และสังคมรอบข้าง ให้ดำรงชีวิตอยู่กับเด็กพิเศษได้อย่างปกติ ด้วยความเข้าใจ

ในงานอบรมครั้งนี้ ดร. อะมิริส ดิพูเกลีย จะมาพูดสร้างแรงบรรดาลใจให้กับนักวิชาการ นักศึกษา แพทย์ พยาบาล ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้ทราบถึงความสำคัญ และแนวทางในการร่วมมือกันให้เด็กๆและครอบครัวของเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งานอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ?” จะแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน โดย

วันแรก จะเป็นการอบรมในหัวข้อ “ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ?” เน้นการเรียนรู้แนวทางการสอนเด็ก ฝึกทักษะที่เด็กควรมี ให้สามารถศึกษา ดำรงชีวิต มีส่วนร่วมกับสังคม ทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน และชุมชน อย่างมีความหมาย

วันที่สอง “บู๊ทแคมป์” การจักการพฤติกรรม และการวางแผนการปรับพฤติกรรม เน้นการอบรบเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น สำหรับผู้ทำงานกับเด็กโดยตรง ที่สอน ดูแล ฝึก บำบัด และรักษา อาทิ ผู้ปกครอง, นักบำบัด, ครูผู้สอน, นักวิชาการ, แพทย์, พยาบาล เป็นต้น การอบรบครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงกรอบความคิด กรอบการปฏิบัติงาน และยังจะได้เข้าใจวิธีการสอนเด็กที่มีภาวะออทิสซึ่ม และภาวะพัฒนาการล่าช้า โดยการสาธิต ชมวิดีทัศน์แนะแนว และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆในการสอน และบันทึกวัดผลความก้าวหน้าและการพัฒนาการ

งานอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ลูกของฉันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจริงหรือ?” จะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 084-728-3492

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages