ม.สยาม จับมือ ดีป้า ปั้น ผู้นำยุคดิจิทัล รับเทรนด์โลก “MBA Digital Executives” หลักสูตรแรกของประเทศไทย - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, June 25, 2019

ม.สยาม จับมือ ดีป้า ปั้น ผู้นำยุคดิจิทัล รับเทรนด์โลก “MBA Digital Executives” หลักสูตรแรกของประเทศไทย


เมื่อโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ก้าวสู่โลกเทคโนโลยีดิจิทัล แล้วเราจะก้าวทันเทรนด์โลกกันอย่างไร เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Business Management เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหาร หรือการทำงานในรูปแบบต่างๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับโลก


มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA จัดทำหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารยุคทิจิทัล “ MBA Digital Executives” ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกแบบ Degree Program ในประเทศไทย และเป็นสถาบันการศึกษา 1 ใน 2 ที่ได้รับความร่วมมือจาก Havard’s MOC Affiate Network อย่างเป็นทางการ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า- - “ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาแรง เพราะเศรษฐกิจยุคใหม่ ต้องสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา เป็นความท้าทายที่ต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทุกโอกาส เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตยุคใหม่ ดังนั้นความต้องการบุคลากรด้านการบริหารในยุคดิจิทัลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทำให้ทางมหาวิทยาลัยสยามได้พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เกิดเป็นหลักสูตรใหม่ ‘หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล (MBA Digital Executives)’ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมถึงเกิดความแตกต่างในการบริการให้กับลูกค้าอย่างเท่าทันสังคมโลกวันนี้ ...

และเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่หลักสูตร MBA Digital Executives มีรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น Digital Start Up, Fail Forward (ความล้มเหลวเพื่อก้าวต่อไป) และ Microeconomics of Competitiveness (เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดย Harvard Business School จาก ศาสตราจารย์ ไมเคิล พอร์ตเตอร์ นักเศรษฐศาสตร์มีชื่อเสียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นบุคคลชั้นนำในแวดวงธุรกิจของโลกยุคใหม่”ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า- - “ในโลกปัจจุบันจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่างๆ ล้วนแล้วแต่โดน Disruptive โดยตัวดิจิทัลเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมดิจิทัลนั่นเอง หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Cloud computing เรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยี VR, AR หรือ MR ในอนาคต หรือเรื่องของ Blockchain เรื่องของไฟท์ TF แอพพลิเคชั่นที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศไทย และในอนาคตอีก 5 ปี 10 ปี และจะมีเรื่องของ Quantum Computing ความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม MBA และ DEPA ได้พัฒนาหลักสูตร MBA Digital Executives ร่วมกัน ทั้งที่เป็นคณะกรรมการในการร่วมจัดทำตัวร่างหลักสูตร การผลักดันให้เกิดความร่วมมือกัน เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DAPA มีหลักสูตรที่เรียกว่า Digital CEO ซึ่งคนที่มาเรียน Digital CEO ก็สามารถไปต่อยอดได้ปริญญาโท ในระดับ MBA ของมหาวิทยาลัยสยามได้ ขณะเดียวกันเรายังใช้เครือข่ายความร่วมมือคนที่เป็น Start Up หรือคนที่เป็น Speaker ที่มีชื่อเสียงในเทคโนโลยีต่างๆ มาพูดให้กับผู้บริหารเหล่านี้ได้รับทราบด้วย” 

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวเสริมว่า “หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้จากทางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจะนำไปใช้ในการทำงานได้จริง รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน และหลักสูตรเราจะร่วมกับ DEPA ในการออกแบบรายละเอียดวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น Digital Start Up ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะทำโครงการขึ้นมา แล้วนำโครงการนี้ไปขอทุนกับทาง DEPA เพื่อเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการเริ่มต้นธุรกิจ และDigital Tranformative ซึ่งเป็นการเรียน Captone Project ก็จะมีทุนจากทาง DEPA เช่นกัน หรือ Design Thinking and Innovation โดยจะผสมผสานความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดการ การแปรสภาพธุรกิจ หรือ Cyber Resillience เป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น”


 พร้อมกันนี้ยังได้เติมเต็มเรื่องราวของเทคโนโลยีดิจิทัลอีกหลากหลายมุมมองจาก Speaker ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับมืออาชีพ อาทิ พันเอก ดร.เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ อดีตประธานกรรมการ กสทช./ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล / ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ CEO บริษัท ไอโครา จำกัด / รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช จากมหาวิทยาลัยสยาม และ ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร CEO Z.Com เป็นต้น ด้วยหลักสูตรที่เปิดโลกกว้างเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารยุคทิจิทัล ‘ MBA Digital Executives ’ ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปี 6 เดือน มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 210,000 บาท โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเรียนแบบสะสมหน่วยกิต (credit bank) เป็นเรียนแบบรายวิชา Mudule หรือจะเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ Harvard, MIT และ Stanford ผ่าน Platform ของ EdX Cours Era ได้ด้วย

ก้าวให้ทันโลก ก้าวให้ทันเทรนด์ ขอเชิญมาร่วมเป็นหนึ่งสู่ ‘ผู้นำยุคดิจิทัล’ เพื่อตอบโจทย์โลกธุรกิจของคุณ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 10 สิงหาคม 2562 ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม โทร. 0 2868 6866, 08 9303 9999

#su #depa #mba #digitalexecutives

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages