สมาคมเพื่อนชุมชน โชว์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนรุ่น 4 กับ 8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, June 23, 2019

สมาคมเพื่อนชุมชน โชว์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนรุ่น 4 กับ 8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง


สมาคมเพื่อนชุมชน - ม.ธรรมศาสตร์ ชูผลสำเร็จวิสาหกิจชุมชนรุ่น 4 อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล” ขยายเครือข่าย 8 กลุ่มวิสาหกิจเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ รุกตอบโจทย์ผู้บริโภค ดึงรายได้เข้าชุมชน เพิ่มช่องทางตลาด ทั้งออนไลน์ และตลาดนัดตามโรงงาน นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน
กล่าวว่า ในปีนี้ เป็นรุ่นที่ 4 ในความร่วมมือตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล” นำมาซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดในวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ทั้งหมด 8 กลุ่ม ด้วยเหตุนี้สมาคมเพื่อนชุมชนจึงได้เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้ร่วมกันเป็นหน่วยงานและบริษัทพี่เลี้ยง ให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อการประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ จากผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายถ่ายทอดให้กับชุมชนโดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมให้กับวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ ช่วยเหลือกันและกัน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนต้นแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town) ในจังหวัดระยองต่อไป นอกจากนี้โครงการฯ ในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” ซึ่งเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคผู้ประกอบการ ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานำพาจังหวัดระยองให้มีเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง เกิดการกระจายรายได้สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองต่อไป ...


ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวในนามของจังหวัดระยอง ว่า ต้องขอขอบคุณ สมาคมเพื่อนชุมชน และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีได้ร่วมมือกันทุกภาคส่วน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเติมเต็มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดระยอง เพื่อที่จะร่วมกันผลักดันและยกระดับมาตรฐานรวมทั้งรายได้ในท้องถิ่นให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการบริหารการจัดการ การปรับปรุงคุณภาพสินค้า และการบริการ การส่งเสริมด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงการค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาสินค้าและการบริการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป โดยภายในงานนอกจากจะมีพิธีส่งมอบโครงการแล้ว ยังำมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ สมาคมเพื่อนชุมชนได้ให้การสนับสนุน ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 4 ประเภทต่างๆ มาจำหน่ายให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย.......


“เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาของสมาคมเพื่อนชุมชน คือ การที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นให้อุตสาหกรรมและชุมชนเติบโตและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนตามสโลแกน ที่ว่า บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน” นางวราวรรณ กล่าวทิ้งท้าย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages