“สคร. สร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, June 25, 2019

“สคร. สร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ”
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ


 โดยได้รับเกียรติจากนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานสัมมนาพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจทั้ง 56 แห่ง เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มีการปรับปรุงหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 โดยได้นำหลักการของการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) และธนาคารโลก (World bank) รวมทั้งหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประกอบในการพิจารณาจัดทำหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่ ซึ่งกระทรวงการคลังได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยให้รัฐวิสาหกิจนำหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 มาใช้แทนหลักการและแนวทางการกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจที่ดีเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2552 รวมทั้งให้นำหลักการและแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้กับบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจด้วย


 ทั้งนี้ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 9 หมวด ได้แก่

๑) บทบาทของภาครัฐ

๒) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

๓) คณะกรรมการ

 ๔) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

๕) ความยั่งยืนและนวัตกรรม

๖) การเปิดเผยข้อมูล

๗) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๘) จรรยาบรรณ และ 

๙) การติดตามผลการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า กระทรวงการคลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 จะช่วยสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages