ชวนเมกเกอร์รุ่นใหม่ ประชันไอเดียสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, June 5, 2019

ชวนเมกเกอร์รุ่นใหม่ ประชันไอเดียสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4
• เชิญชวนเมกเกอร์รุ่นใหม่ระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา เข้าร่วมสุดยอดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ภายใต้หัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”
• ชิงเงินรางวัลและทริปเปิดประสบการณ์เมกเกอร์ในงาน Maker Faire ระดับโลก ณ สหรัฐอเมริกา
• ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest


5 มิถุนายน 2562 – โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จับมือพันธมิตรหลัก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ สานต่อโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4” เชิญชวน ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น ชิงรางวัลใหญ่ทริป ร่วมงาน Maker Faire มหกรรมแสดงผลงานของเหล่าเมกเกอร์ระดับโลก ณ สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “การประกวด Enjoy Science Young Makers Contest ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไปแล้วหลายพันคน โดยการประกวดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ โครงการระยะยาว 5 ปี ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558

เพื่อส่งเสริมและผลักดันเยาวชนไทยในทุกภูมิภาคให้มีทักษะความรู้ด้านสะเต็ม อันเป็นสาขาวิชาที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ นอกจากนั้น การพัฒนาเยาวชนในวงกว้างให้มีความรู้และทักษะด้านสะเต็มยังเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม”

คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. มีบทบาทและหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรวิจัยของประเทศ รวมถึงส่งเสริมและการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะด้านสะเต็ม ที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นทักษะสำคัญนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต ตอบสนองการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการนี้ มีผู้สมัครทั้งจากสายสามัญ และอาชีวศึกษาเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆ ปี ถือเป็นสัญญาณที่ดีบ่งบอกว่า เยาวชนไทยเกิดแรงบันดาลใจสนใจเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่เป้าหมายการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต และสร้างวัฒนธรรมเมกเกอร์ ซึ่งหน้าที่สำคัญของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องช่วยกันส่งเสริม และสืบสานเจตนารมย์นี้ต่อไปอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงเมกเกอร์ อันจะทำให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความสามารถร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมต่อไป”

ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ อย่างต่อเนื่อง และมีความยินดีอย่างยิ่งที่โครงการนี้มีส่วนช่วยจุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และปลูกฝังความเป็นนักประดิษฐ์ หรือที่เราเรียกกันว่า ‘เมกเกอร์’ ให้กับเยาวชนไทย รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริง

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้วัฒนธรรมเมกเกอร์ หรือ Maker Culture มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง มีเมกเกอร์สเปซ (Maker Space) หรือพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศ และดึงดูดเมกเกอร์รุ่นใหม่เข้ามาเพื่อก่อให้เกิดสังคมนวัตกรรมในประเทศไทย อันเป็นปัจจัยหลักที่จะนำพาประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

คุณชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า “ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาคอุตสาหกรรมโลกกำลังมุ่งไปสู่ยุค 4.0 บุคลากรที่เป็นที่ต้องการเป็นจำนวนมากในขณะนี้คือเยาวชนรุ่นใหม่จากสายอาชีวศึกษาและช่างเทคนิคที่มีทักษะเฉพาะที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนั้น ภารกิจหลักของ สอศ. คือมุ่งหาแนวทางเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพนักเรียนอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งโครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest’ ก็นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันและปลูกฝังแนวคิดให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการมีทักษะสะเต็ม จนนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรรมซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน อันถือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นวัตกรรมมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับหลักยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศไทยในการเป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”


โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4’
แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีวศึกษา ระดับไม่เกินปริญญาตรี (สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา) และนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ ระดับไม่เกินปริญญาตรี ภายใต้หัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” โดยเปิดกว้างให้เมกเกอร์ระดับเยาวชนคิดค้นและสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาและโอกาสในการเข้าร่วมงานเมกเกอร์ระดับโลกในปี 2563 โดยเปิดรับสมัครไอเดียสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมดูรายละเอียดและกติกาการเข้าแข่งขัน เพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/sims/login หรือเฟซบุ๊กเพจ Enjoy Science: Young Makers Contest https://www.facebook.com/Chevron3D

เกี่ยวกับโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” 

โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages