“ETDA” แจ้งเกิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต นำร่องหลักสูตรใหม่ปั้นผู้บริหารระดับสูง ขับเคลื่อนองค์กรรับ Digital Economy - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, October 18, 2018

“ETDA” แจ้งเกิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต นำร่องหลักสูตรใหม่ปั้นผู้บริหารระดับสูง ขับเคลื่อนองค์กรรับ Digital Economy“ETDA” เปิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นเวทีให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและต่อยอดในการพัฒนาประเทศ ประเดิมด้วยการเปิดอบรมในหลักสูตร “Future Economy & Internet Governance Executive Program : FEGO” หรือเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 มุ่งปั้นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนองค์กร พร้อมรับ Digital Economy สอดรับนโยบายรัฐบาลมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ก่อตั้ง สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การชวนคิด หรือ Think Tank จากการผสมผสานองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) เข้าด้วยกัน รวมทั้งการนำองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย หรือ Beat Practice ที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างสูงสุด

สำหรับภารกิจแรกของสถาบันฯ เริ่มต้นด้วยการจัดทำหลักสูตร Future Economy and Internet Governance – Executive Program หรือ FEGO ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานองค์ความรู้แบบสหวิทยาการระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ จากกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นระดับผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยสลับบทบาทกันเป็นผู้เรียนและผู้สอน เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิดร่วมกับคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิดสำคัญของการ “เห็นภาพใหญ่” “เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรค” “รู้ลึกอย่างชัดเจน” ที่จะส่งผลให้เกิดการขยายความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับไปยังกลุ่มต่างๆ ที่มีความสำคัญในหลายๆ สายงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป


นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กล่าวว่า FEGO หรือ หลักสูตรเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดขึ้นเพื่ออบรมผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้กับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานก้าวสู่ยุค Digital Economy ได้อย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ธีมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ทันกับกระแสยุคดิจิทัลในขณะนี้ ได้แก่

1. Getting to Be “Digital Transformer” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเตรียมพร้อมเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้ไม่กลัวเทคโนโลยี เข้าใจถึงพลังของโซเชียลมีเดีย และสนุกกับการศึกษาเป็นรายกรณี ทั้งจาก ผู้บริหารรุ่นใหม่ บล็อกเกอร์ และยูทูปเบอร์ ที่เป็น อินฟูเอนเซอร์ระดับแถวหน้า 

2. Bird’s- eye View over Disruptive Technology มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมองภาพกว้างและลงลึกบางเรื่องที่สำคัญ เช่น Pure Technology, Innovation (Cloud Computing, AI, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Cybersecurity, Quantum Technology) และNew Business Model (e-Commerce, FinTech, Cryptocurrency, Global Platform and Case Studies from Unicorn Startup) และ

3. Look Beyond Disruptive Technology and Deep Dive into Policy and Legal Issue, and Internet Governance เน้นให้ผู้เข้าอบรม มองประเด็นเชิงนโยบาย ความซับซ้อน ข้อจำกัดของกฎหมาย และประเด็นเชิงสังคมที่ต้องช่วยกันทำให้เกิด Governance เพื่อสังคมที่ดีกว่า


สำหรับการอบรมหลักสูตร FEGO รุ่นที่ 1 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน–29 พฤศจิกายน 2561 อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน รวมทั้งสิ้นกว่า 36 ชั่วโมง ซึ่งทาง ETDA ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงกระบวนการผลัดกันเรียน ผลัดกันสอน ที่จะทำให้ทุกคน ได้มีโอกาสในการนำเสนอแนวคิดในรูปแบบที่ไม่เคยพูดในเวทีไหนมาก่อน

“การอบรมในรุ่นแรกมีผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ เข้าร่วมอบรมประมาณ 50 คน เป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้รู้เท่าทันและไม่กลัวการใช้เทคโนโลยี สามารถนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการแชร์ไอเดียจาก Young Blood ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในกลุ่ม Start Up ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรพร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค Digital Economy ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ETDA ที่มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างงานให้กับประชาชน เพื่อเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสังคมยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ และนำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง ซึ่งจะนำไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศในอนาคต” นางสุรางคณา กล่าว

อย่างไรก็ดี หลังจากการอบรมในรุ่นที่ 1 แล้ว ETDA มีเป้าหมายต่อไปที่จะจัดทำเวทีในรูปแบบต่างๆ เช่น Open Forum หรือ Dinner Talk เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดสำหรับสังคมในวงกว้างมากขึ้น เป็นการขยายผลของหลักสูตร ทั้งในมุมมองทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะนำไปสู่การต่อยอดเพื่อให้เกิดแนวทางในการอบรมหลักสูตรให้กับผู้อบรมรุ่นต่อไปในอนาคต

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages