ทันตแพทย์ อินเตอร์ สจล. เริ่มรับทันตแพทย์นวัตกรปี 67 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, November 4, 2023

ทันตแพทย์ อินเตอร์ สจล. เริ่มรับทันตแพทย์นวัตกรปี 67


คณะทันตแพทยศาสตร์ อินเตอร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จะมุ่งเน้นสร้างทันตแพทย์รุ่นใหม่ ที่จะมีความรู้ความสามารถ และทักษะในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านทันตแพทย์ ด้านเทคโนโลยี AI ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม และด้านบริหารธุรกิจ ทำให้เป็นหลักสูตรที่แตกต่างกับหลักสูตรทั่ว ๆ ไป

นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. อารยา พงษ์หาญยุทธ รักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้สรุปจุดเด่นของคณะที่แตกต่างกันจากสถาบันอื่น ๆ ไว้เพิ่มเติมดังนี้

• มีการนำเทคโนโลยีทางทันตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเป็นยุคของ Digital Dentistry มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เข้าใจ คุ้นเคย และสามารถรับมือกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

• อาจารย์ มีความพร้อมในการสอนด้วยเทคโนโลยี และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตกรรม

• บัณฑิตจะมีทักษะด้านวิชาชีพทันตแพทย์ตามมาตรฐานสากล สามารถสื่อสารด้านวิชาการและงานวิจัยกับทันตแพทย์นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสในการไปดูงานด้านการเรียนการสอน และการผลิตอุปกรณ์ทางทันตกรรมในต่างประเทศ

• ส่งเสริมบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์การสร้าง Multi-disciplinary Innovation ที่คำนึงถึงผู้ใช้

คณะทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เรียนอะไร

การเรียนทันตแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ นี้ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี โดย จะมีนักศึกษาในแต่ละรุ่นเพียงไม่เกิน 30 คนเท่านั้น และต้องบอกว่า นักศึกษาที่เรียนคณะนี้ นอกจากจะเรียนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทย์แล้ว ยังจะได้เรียนวิชาต่าง ๆ ที่จะฝึกทักษะแห่งการเป็นนวัตกรและทันตแพทย์ยุคใหม่ อีก 5 อย่างได้แก่

• Thinking Skills ทักษะการคิดและทักษะอื่น ๆ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นคณะทันตแพทย์ฯ แห่งแรกที่ให้ความสำคัญกับการเน้นเรื่องทักษะความคิดอย่างมีระบบ (Systems Thinking Skill) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative & Innovative Thinking Skill) รวมทั้งต้องมีทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill), ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership and Teamwork Skills)

• Interdisciplinary Learning and Innovation มีการเรียนรู้หลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจในเรื่องที่ทันตแพทย์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การบริหาร วิศวกรรม การออกแบบ เป็นต้น เพื่อสามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ สู่การสร้าง Interdisciplinary Innovation

• Technology Literacy นำเทคโนโลยีทางทันตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปีแรกของการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคย เข้าใจการทำงานของเทคโนโลยีทางทันตกรรมต่าง ๆ และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะเกิดอย่างรวดเร็วในอนาคต

• Digital Dentistry and E-Services ครบครันด้วยห้องแล็บทันตกรรม และคลินิกทันตกรรมสำหรับนักศึกษาที่พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย

• Teaching with the Latest Technology อาจารย์ผู้สอนที่มีความพร้อมในการสอนผ่านเทคโนโลยีนำสมัยและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตกรรมในสาขาต่าง ๆ รวมถึงมีอาจารย์จากสถาบันต่างประเทศมาเป็นผู้ร่วมสอน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

• ประมาณ 550,000 บาท ต่อภาคเรียน หรือ

• ประมาณ 6,600,000 ตลอดหลักสูตร

• มีทุนการศึกษา 3-5 ทุนต่อปี

• ทั้งทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน และทุนการศึกษาแบบบางส่วน


คณะทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 รอบแรก ตั้งแต่แล้ววันนี้ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566 ติดตามรายละเอียดและ เกณฑ์การรับสมัครได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• KMITL official website: https://kmitl.ac.th

• School of Dentistry website: https://dent.kmitl.ac.th/

• Facebook page: School of Dentistry, KMITL

• Email: dent@kmitl.ac.th

• Tel. 02 329 8000 ต่อ 2189 หรือ 095 072 8540

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages