คาร์กิลล์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครองตำแหน่งองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย 2 ปี ซ้อน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 11, 2023

คาร์กิลล์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครองตำแหน่งองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย 2 ปี ซ้อน


กรุงเทพฯ (11 ตุลาคม 2566)
- คาร์กิลล์ บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านอาหารและเกษตรกรรม ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ คว้ารางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2023” หรือ รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของคาร์กิลล์เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเสมอมา

ด้วยปรัชญาและค่านิยมของคาร์กิลล์ ว่าด้วยเรื่อง “Put People First” นั้น คือเข็มทิศและมีความสำคัญอย่างมากในการบริหารพนักงานของคาร์กิลล์โดยรวม ในประเทศไทยกว่า 16,000 คน จึงส่งผลให้คาร์กิลล์ได้รับรางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2023” มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงานคาร์กิลล์ ที่ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นหลัก 3 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จขององค์กร ได้แก่ 
1. พนักงานเชื่อมั่นว่างานของตนเองมีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
2.  พนักงานเชื่อมั่นว่าตนเองได้รับการยอมรับจากการมีส่วนร่วมกับองค์กร
3. พนักงานเชื่อมั่นว่าองค์กรเปิดโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพการงานอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลายทางเพศ อายุ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม

จากผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคาร์กิลล์ที่มีต่อพนักงานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กร พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้และการเติบโตของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาอาชีพ พร้อมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน

คาร์กิลล์ ประเทศไทย มุ่งมั่นในเป้าหมายด้านการส่งเสริมความแตกต่างอย่างหลากหลาย อาทิ ตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่างๆ มีสัดส่วนชายหญิงที่ใกล้เคียงกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียม กลุ่มพนักงานที่มีความบกพร่องหรือพิการ ยังสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมทักษะพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพการงานทัดเทียมกับพนักงานทั่วไป การเริ่มต้นนโยบายการทำงานแบบผสมผสาน การเพิ่มพูนองค์ความรู้และความสามารถของพนักงานผ่านการอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ และการส่งเสริมความเท่าเทียม ผ่านการริเริ่มมากมายที่ คาร์กิลล์ เพื่อเสริมสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน และช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมายของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ                    วิชญะ พงศ์ผาสุก ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
                                        กลุ่มธุรกิจคาร์กิลล์ ประเทศไทย
                     ตัวแทนขึ้นรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work
                                         for in Asia Awards 2023

วัชรพล ประสพเกียรติโภคา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคาร์กิลล์โปรตีน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้แทนคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทคาร์กิลล์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปีที่ผ่านมา คาร์กิลล์ เดินหน้าสานต่อเป้าหมายในการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เพราะ คาร์กิลล์ เชื่อว่าพนักงานคือหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยให้ก้าวหน้า พร้อมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค คาร์กิลล์ จะสานต่อความมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป”

คาร์กิลล์ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานคือรากฐานอันแข็งแกร่งที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน คาร์กิลล์ จึงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ผ่านกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการเติบโตทางอาชีพ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินกลยุทธ์ 3 แนวทางหลัก ดังนี้

1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งให้เป็นรากฐานที่ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ ผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การหลอมรวมความแตกต่างหลากหลายในทุกมิติเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้พนักงานในทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของคาร์กิลล์
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านการสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะในกลุ่มพนักงานทุกระดับ สู่การพัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของพนักงาน
3. การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ คาร์กิลล์ ยังคงมุ่งมั่นในการสานต่อภารกิจของบริษัทด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มพนักงานและภาพรวมขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

นอกจากนี้ คาร์กิลล์ยังได้รับรางวัลจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้แก่ รางวัล “สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” (Thailand Labor Management Excellence Award 2023) ที่เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานจนประสบผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์และหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้ คาร์กิลล์จะยังมุ่งเดินหน้าสร้างห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืนอย่างมีความรับผิดชอบ ผ่านการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นสำคัญ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และความสามารถ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่career.cargill.com

รางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2023” เป็นรางวัลด้านองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยพิจารณาจากกลุ่มพนักงานภายในองค์กร สำหรับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ได้สร้างมาตรฐานให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างทั่วภูมิภาครวมถึงบริษัทที่ติด 500 อันดับในองค์กร บริษัทนานาชาติ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรัฐ

                                                   ###

เกี่ยวกับคาร์กิลล์

คาร์กิลล์มีพนักงานกว่า 155,000 คน ใน 70 ประเทศที่ทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการทำให้โลกดีขึ้น ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และยั่งยืน ทุกๆ วัน เราเติบโตไปด้วยการเชื่อมต่อกับเกษตกรเข้ากับตลาด เชื่อมลูกค้าเข้ากับวัตถุดิบที่ดี และเชื่อมคนกับสัตว์ด้วยอาหารที่พวกเขาต้องการ เราได้นำเอาประสบการณ์กว่า 155 ปี มาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และอินไซต์ของตลาดเพื่อให้สามารถเป็นพันธมิตรด้านอาหาร เกษตรกรรม การเงิน และอุตสาหกรรมที่ได้ความไว้วางใจในกว่า 125 ประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างอนาคตทางการเกษตรให้แข็งแรงและยั่งยืน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Cargill.com และ News Center

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages