อาชีวะร่วมกับภาคเอกชน ปั้นเด็กก่อสร้างเร่งพัฒนาฝีมือสู่อุตสาหกรรมก่อสร้าง - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 28, 2018

อาชีวะร่วมกับภาคเอกชน ปั้นเด็กก่อสร้างเร่งพัฒนาฝีมือสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกลาง และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานที่จัดและส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี โดย สอศ. ได้ดำเนินความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชน ที่เป็นธุรกิจเฉพาะทางร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคี และในครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และเป็นสถานประกอบการที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง จึงเป็นโอกาสที่ดีของ สอศ. ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ครู นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ

เลขาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในการพัฒนาการอาชีวศึกษา กับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาก่อสร้าง /โยธา เทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งงานในด้านวิชาการ ซึ่ง สอศ. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะสร้างบุคลากรให้เกิดความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านก่อสร้าง โดยสถานประกอบการได้สนับสนุนจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และครูฝึก ผู้ควบคุมดูแล การฝึก การสอนงาน แนะนำให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปตามหลักสูตร และสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยความร่วมมือดังกล่าวต้องมีการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการประเมินผลการฝึกวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตร ปรับปรุงการเรียน การฝึก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าสู่ตลาดกำลังคน และยังส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของ สอศ. ในการร่วมกันจัดการเรียนการสอนกับภาคเอกชนที่ได้มาตรฐาน เป็นการป้อนคนให้ตรงกับงานและสร้างงานให้ตรงกับความต้องการของประเทศ

นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกลาง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ใน “โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้าง โดยร่วมกันจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใน

ระบบทวิภาคีแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมก่อสร้างในยุค 4.0 พร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์จากการฝึกงานจริงที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านในโครงการต่างๆ ของพฤกษา ทั้ง ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ทั้งนี้พฤกษาได้มีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอนงาน พร้อมให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตร และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพในอนาคตได้ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่พฤกษาใส่ใจและให้ความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณภาพ ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในอนาคตเยาวชนไทยเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages