ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดงาน “เป็นมานุษย์” งานรวมความรู้ที่มนุษย์ทุกคนต้องมา - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, November 23, 2018

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดงาน “เป็นมานุษย์” งานรวมความรู้ที่มนุษย์ทุกคนต้องมาศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) หรือ SAC แหล่งรวบรวมและจัดการความรู้ด้านมานุษยวิทยา จัดงานนิทรรศการ “เป็นมานุษย์” ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ โดย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งงานนิทรรศการ “เป็นมานุษย์” ในครั้งนี้เป็นการจัดแสดงนิทรรศการด้านมานุษยวิทยา ผ่านการเล่าเรื่องชวนรู้จักผู้คนผ่านการเล่น อาหาร และข้าวของ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง สื่ออินเตอร์แอคทีฟ และยังมีงานเสวนาด้านวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมสนุกๆมากมาย นอกจากนี้ยังได้ 2 นักแสดงดัง เคน - ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค และ แพทริเซีย กู๊ด ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยพื้นถิ่นในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนายโชค บูลกุล ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวถึงงานว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้บทบาทและสร้างความเข้าใจภารกิจของศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร (องค์การมหาชน) ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบขยายไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สามารถเป็นกำลังสำคัญที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและองค์ความรู้ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อนำไปพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมต่อไปในระยะยาว ตามแนวทางที่สนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล รวมทั้งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังเน้นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงเป็นเสมือนการแสดงศักยภาพของภาคีเครือข่าย ทั้งเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ ในการสนับสนุนงานด้านสังคมและวัฒนธรรมของชาติด้วยเช่นกัน

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอชื่นชมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์กรทางวิชาการยุคใหม่ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาฐานความคิดในมิติที่หลากหลายเพื่อลดอคติทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาล เนื้อหาที่นำเสนอได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ไม่เพียงมีบทบาทในการอนุรักษ์ และสืบสานมรดกของชาติเท่านั้น หากแต่ยังมีบทบาทในการสร้างฐานความคิดให้คนในสังคมมีความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมอีกด้วย โดยในครั้งนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมที่เข้าถึงความสนใจของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแต่จะได้รับรู้และเข้าใจภารกิจของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เท่านั้น แต่ยังสร้างให้เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เข้าใจพื้นฐานของกันและกัน ส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข”

ภายในงาน ได้จัดแสดงนิทรรศการด้านมานุษยวิทยา ผ่านการเล่าเรื่องชวนรู้จักผู้คนผ่านการเล่น อาหาร และข้าวของ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง สื่ออินเตอร์แอคทีฟ และกิจกรรมมากมายตามธีมการจัดงานในแต่ละวัน ได้แก่

วันที่ 24 พ.ย. 61 “รู้จักคนผ่านการเล่น” อาทิ การเล่นบอร์ดเกมส์ WHO IS WHO ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำทุกคนไปเรียนรู้ทำความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ กิจกรรมเวิร์คช้อปทำของเล่นจาก โรงเล่น : พิพิธภัณฑ์เล่นได้ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 พ.ย.61 “รู้จักคนผ่านอาหารการกิน” อาทิ กิจกรรมปรุงอาหารโดยใช้วัตถุดิบจาก “ข้าวไร่” ที่มาจากไร่หมุนเวียนที่มีความแตกต่างกันถึง 5 ชนิด กิจกรรมชมชิมจิบกาแฟดิฟจากเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ กิจกรรมชิม “น้าผึ้ง” หายากของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและนำมาปรุงในเมนูทำง่ายใส่ใจสุขภาพ

วันที่ 26 พ.ย. 61 “รู้จักคนผ่านงานศิลปะ” มีกิจกรรมไฮไลท์ได้แก่ เวิร์คช็อปปักผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและเยาวชนม้ง ชมภาพเก่าและเล่าเรื่องศิลปะไทย - มุสลิม และการแสดงลิเกฮูลู นอกจากนี้ ตลอดการจัดงานยังมีการละเล่นที่น่าสนใจ เช่น การแสดงทางวัฒนธรรม 4 ภาค การแสดงลิเกฮูลู ฉายหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม รวมถึงร่วมสนุกในโซนต่างๆได้ทั่วบริเวณงาน เช่น โซนนิทรรศการเมืองเชียงแสน และโรงเล่น : พิพิธภัณฑ์เล่นได้ ห้องสมุดจำลองและจำหน่ายหนังสือของศมส. เวทีเสวนา การเรียนรู้โดยสื่ออินเตอร์แอคทีฟและสื่อผสมทันสมัย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือ SAC แหล่งรวบรวมและจัดการความรู้ด้านมานุษยวิทยา เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข จัดตั้งตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานวิชาการที่ทันสมัย มีระบบการจัดการฐานข้อมูลความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม มุ่งให้ผู้ที่สนใจศึกษาความรู้ด้านมานุษยวิทยา รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและองค์ความรู้ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สำคัญทั้ง 4 ประการ ได้แก่ เรียนรู้ เข้าใจ พัฒนา สงบสุข ซึ่งทั้งหมดจะเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตทางความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะสามารถต่อยอดกลายไปเป็นพลังในการร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ส่วนในด้านของฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้สำหรับประชาชน ปัจจุบัน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการค้นคว้า ทั้งหมด 24 ฐานข้อมูล อาทิ เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย งานวิจัยทางชาติพันธุ์ ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ของเล่นพื้นบ้านในประเทศไทย คำศัพท์ทางมานุษยวิทยา เอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตก จารึกในประเทศไทย จารึก วัดโพธิ์ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย ฐานข้อมูลนิทานตำนานที่สนุกสนานและเรื่องเล่าพื้นบ้าน เป็นต้น โดยเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจได้เข้าไปใช้งานได้ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และวันเสาร์ 09.00 - 16.00 น. โทร. 0-2880-9429 หรือเข้าไปที่ www.sac.or.th, อีเมล webmaster@sac.or.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages