TK Park จับมือ กศน.และ อมรินทร์ บุ๊ค พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, June 11, 2020

TK Park จับมือ กศน.และ อมรินทร์ บุ๊ค พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library


สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด นำโดยนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. และนายภาค เส็งพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดจำหน่ายหนังสือเล่มและนิตยสาร บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี และนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library เพื่อเป็นกรณีศึกษาต้นแบบของห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ TK Park ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ และ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนหนังสือจำนวน 1,000 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”และสนับสนุน e-book ผ่านทาง Application NaiinPann จำนวน 400 เล่มให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ”
นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อํานวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า “เราคงไม่อาจปฏิเสธว่า เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทในการใช้ชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากมาย ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศอย่างกว้างขวาง สถาบันอุทยานการเรียนรู้เป็นหน่วยงานที่ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ในช่องทางใหม่ๆ และเราเชื่อมั่นว่า“ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี” มีศักยภาพและความพร้อมในหลายด้าน เช่น ด้านพื้นที่ ด้านอุปกรณ์ ด้านบุคลากร ที่จะพัฒนาให้เป็น Digital Library เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป”

โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ จะทําหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการติดตั้งสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการใช้งาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดและส่งเสริมการใช้งานให้แก่ประชาชนต่อไป
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงาน กศน. มีแหล่งการเรียนรู้ประเภทห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 920 แห่ง และมีนโยบายขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. wow ด้านการพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้: Good Place – Best Check in โดยมีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Digital Library กรณีศึกษาต้นแบบแห่งแรก

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages