TK Park จับมือ กศน.และ อมรินทร์ บุ๊ค พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 11, 2020

TK Park จับมือ กศน.และ อมรินทร์ บุ๊ค พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สู่ Digital Library


สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด นำโดยนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. และนายภาค เส็งพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดจำหน่ายหนังสือเล่มและนิตยสาร บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี และนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library เพื่อเป็นกรณีศึกษาต้นแบบของห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ TK Park ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ และ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนหนังสือจำนวน 1,000 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”และสนับสนุน e-book ผ่านทาง Application NaiinPann จำนวน 400 เล่มให้แก่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ”
นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อํานวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า “เราคงไม่อาจปฏิเสธว่า เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทในการใช้ชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น มีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากมาย ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศอย่างกว้างขวาง สถาบันอุทยานการเรียนรู้เป็นหน่วยงานที่ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ในช่องทางใหม่ๆ และเราเชื่อมั่นว่า“ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี” มีศักยภาพและความพร้อมในหลายด้าน เช่น ด้านพื้นที่ ด้านอุปกรณ์ ด้านบุคลากร ที่จะพัฒนาให้เป็น Digital Library เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป”

โดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ จะทําหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการติดตั้งสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการใช้งาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดและส่งเสริมการใช้งานให้แก่ประชาชนต่อไป
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงาน กศน. มีแหล่งการเรียนรู้ประเภทห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 920 แห่ง และมีนโยบายขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. wow ด้านการพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้: Good Place – Best Check in โดยมีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Digital Library กรณีศึกษาต้นแบบแห่งแรก

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages