ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผย Book Closing Date หรือ Record Date สำหรับหลักทรัพย์บางประเภท - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, June 24, 2020

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผย Book Closing Date หรือ Record Date สำหรับหลักทรัพย์บางประเภท


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับปรุงระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ (Record Date) สำหรับหลักทรัพย์บางประเภท ดังนี้

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุน (REIT, Trust) ปรับปรุงเกณฑ์เป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และช่วยให้ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ โดยให้สามารถแจ้ง Book Closing Date หรือ Record Date เพื่อการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการได้ หากผู้ออกหลักทรัพย์มีมติกำหนด Book Closing Date หรือ Record date ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหลักทรัพย์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต.

2. กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ให้แจ้ง Book Closing Date หรือ Record Date เพื่อสิทธิใด ๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักทรัพย์ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ยังคงเป็นระยะเวลาที่ทำให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

ผู้ลงทุนและผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/rulebook/#/circular/content/27144?lang=th


                        “SET…Make it Work for Everyone”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages