สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 (Best Bond Awards 2018) - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, February 26, 2019

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 (Best Bond Awards 2018)สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 (ThaiBMA Best Bond Awards 2018) เมื่อวันพฤหัสที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.30 – 21.00 น. ณ Aldo’s Bistro ชั้น 7 โรงแรม The Ascott Sathorn Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด การตัดสินรางวัล Best Bond Awards มาจากผลการลงคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน สถิติ ผลการดำเนินงาน และการลงคะแนนจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ทุกภาคส่วน โดยรางวัลต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

รางวัลจากจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 12 รางวัล ได้แก่

1. Most Active Securities Firm in Corporate Bond Secondary Market

รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2561 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ


          บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดย คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้


2. Most Active Bank in Corporate Bond Secondary

Market รางวัลที่มอบให้แก่ธนาคารที่ส่งเสริมให้เกิด สภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2561 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ


                           ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
                โดย คุณรัชฎา พฤกษานุบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารเงิน


3. Most Innovative Deal

รางวัลสำหรับตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นในการระดมทุนอย่างสร้างสรรค์เปิดมิติใหม่ในการใช้ตราสารหนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จในตลาด หุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือ


กรีนบอนด์ ครั้งที่ 1/2561 ออกโดย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
         โดย คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


4. Sales Staff of the Year

รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถด้านการบริการลูกค้า และความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ผู้ได้รับรางวัลคือ


คุณนิธิวัฒน์ คูสุวรรณ Vice President, Global Markets Sales
                     ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ


5. Top Underwriting Securities Firm

รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชนให้เป็น Underwriter ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2561 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ


                          บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
โดย คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน


6. Top Underwriting Bank

รางวัลที่มอบให้แก่ธนาคารที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชน ให้เป็น Underwriter ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2561 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ


                        ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
       โดย คุณธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจ ตลาดทุน

7. Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market

รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจัดการกองทุนที่โดดเด่นในการบริหารกองทุนรวมตราสารหนี้โดยมีมูลค่ารวมของตราสารหนี้ภายใต้การบริหารสูงสุดในปี 2561 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ


              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
          โดย คุณวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร


8. Best Bond Securities Firm

รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองตลอดจนมีบทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ


         บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดย คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้


9. Distinguished Issuer Award

รางวัลที่มอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือ


                      EDL-Generation Public Company
โดย Mrs. Rattana Prathoumvan, Managing Director & Chief Executive Officer


10. Deal of the Year

รางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่ทุกภาคส่วนยกย่องให้เป็นธุรกรรมที่โดดเด่นที่สุดในปี 2561 หุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือ


หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท

ครั้งที่ 1/2561 และผู้จัดการการจัดจำหน่าย 4 สถาบัน ได้แก่

1. บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

โดย คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการบริษัท2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โดย คุณกฤชกร นนทะนาคร ผู้อำนวยการฝ่าย Debt Capital Market3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดย คุณอัศมาภรณ์ ปัญจนวพร ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้4. ธนาคารออมสิน

โดย คุณณัทธร โพธิแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการลงทุน5. บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

โดย คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน

11. Best Bond Dealer

รางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถในการให้บริการกับคู่ค้าในตลาดรองที่ยอดเยี่ยม สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ


                          ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โดย คุณวิภาวี เชิดชูธรรม Vice President, Senior Dealer สายบริหารการเงิน


12. Best Bond House

รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกตลาดรองและบทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ


                          ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
          โดย คุณธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน

รางวัลจากธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand Awards (BOT Awards) 2 รางวัล

1. Best Repo Primary Dealer

รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า Bilateral Repo ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรม Bilateral Repo กับ ธนาคารแห่งประเทศไทยและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องในตลาดเงินไทย สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ


                          ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

           โดยคุณวิทิตา ศรีมณีเลิศ ผู้บริหารฝ่ายบริหารการเงิน

2. Best Outright Primary Dealer

รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า e-Outright ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส่งเสริมสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไทย สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ


                          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน

โดย คุณจาตุรันต์ ปั้นสุวรรณ Assistant Vice President Senior Dealer สายบริหารการเงิน

รางวัลจากกระทรวงการคลัง Ministry of Finance Awards (MOF Awards) 2 รางวัล

1. Best Primary Market Contributor

รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่มีบทบาทโดดเด่นในตลาดแรกของพันธบัตรรัฐบาล โดยได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุดในปี 2561 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ


                          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดย คุณสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงิน

2. Best Secondary Market Contributor

รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมสภาพคล่องของพันธบัตรรัฐบาล โดยมีมูลค่าธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุดในปี 2561 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ


ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงค์กิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด of Trading

โดย คุณกาเนซ เนทาราจัน Head of Trading

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages