สวพส. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2567 เป็นเครื่องหมายรับรอง การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เผา และไม่บุกรุกป่า สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, May 11, 2024

สวพส. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2567 เป็นเครื่องหมายรับรอง การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เผา และไม่บุกรุกป่า สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน


สวพส. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2567
เป็นเครื่องหมายรับรอง การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่เผา และไม่บุกรุกป่า สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

การทำเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องท้าทายความรู้ของพี่น้องชาวเกษตร ในการที่จะต้องบริหารจัดการความรู้และทรัพยากรที่มีเนื่องด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถใช้สารเคมีเกษตรหรือสารสังเคราะห์ใด ๆ ได้ ล่าสุด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2567 เป็นเครื่องหมายรับรอง การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เผา และไม่บุกรุกป่า สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน


สวพส. ได้ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูง โดยการปรับระบบเกษตรจากการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เริ่มตั้งแต่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักวิชาการ การเลือกพืชทางเลือกที่สร้างมูลค่าได้มากกว่าพืชเดิม ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ผลไม้ กาแฟ พืชไร่ เป็นต้น ตลอดจนการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP และเกษตรอินทรีย์) เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน


รวมทั้ง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วย ECO BRAND เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงสินค้าที่มีกระบวนการปลูกที่ไม่เผาเศษวัสดุเกษตร ไม่บุกรุกป่า รวมทั้งมีมาตรฐานรองรับ และยังสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นสินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


ECO BRAND
ยังใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการ ด้วยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มจากวิธีการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกป่า รวมถึงการนำไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) เพื่อให้เกษตรกรดูแลรักษาป่าไปพร้อมๆ กัน


สำหรับทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2567 ที่ยื่นจดมี จำนวน 4 รายการ ได้แก่


1. ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรมคู่มือการปลูกผักอินทรีย์ Organic Vegetable Cultivation คำขอเลขที่ 0473817 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ISBN : 978-616-608-018-6

2. ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัยบนพื้นที่สูง คำขอเลขที่ 0475451 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์ https://rsdb.hrdi.or.th ประกอบด้วย รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (e – Research Report) ในรูปแบบ File PDF ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 532 โครงการ มีการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

3. เครื่องหมายรับรอง THAI HIGHLAND ECO FRIENDLY CERTIFIED คำขอเลขที่ 240200640 ลงวันที่ 8 มกราคม 2567

4. อนุสิทธิบัตร “แป้งข้าวกล้องดอยสำเร็จรูปปราศจากกลูเตน” เพื่อสุขภาพ (Functional Food) คำขอเลขที่ 2403000864 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 ต่อยอดจากพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีศักยภาพในการผลิตบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการแป้งสำเร็จรูปที่ปราศจากกลูเตน (gluten free) เมื่อนำมาประกอบอาหารหรือทำขนมมีกลิ่นหอม สีและคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสามารถนำไปทำเบเกอรี่สำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนหรือใช้เป็นส่วนผสมแทนแป้งสาลีได้แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย แป้งข้าวกล้องพันธุ์ก่ำวังไผ่ แป้งข้าวกล้องพันธุ์บือโป๊ะโล๊ะ และแป้งข้าวกล้องพันธุ์บือเนอมู
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages