บางจากฯ - เอสซีจี - อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมลดขยะพลาสติกในโครงการ "รักษ์ ปัน สุข" - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, December 23, 2018

บางจากฯ - เอสซีจี - อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมลดขยะพลาสติกในโครงการ "รักษ์ ปัน สุข"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ "รักษ์ ปัน สุข" ระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เพื่อนำขวดน้ำดื่ม PET และแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วยนวัตกรรมการแปรรูป ด้วยแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และนำรายได้จากโครงการมอบให้องค์กรสาธารณประโยชน์ ณ อาคาร M Tower ถ.สุขุมวิท ซอย 62

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บางจากฯ กล่าวว่า ขณะนี้วิกฤติขยะพลาสติกส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง สำหรับประเทศไทย จากข้อมูลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบุว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเฉลี่ยปีละประมาณ 2 ล้านตัน แต่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เพียงปีละประมาณ 5 แสนตัน แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เท่าที่จำเป็นและหมุนเวียนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ บางจากฯ จึง ได้ริเริ่มโครงการ "รักษ์ ปัน สุข" เพื่อลดขยะพลาสติก โดยได้ร่วมกับ เอสซีจี และอินโดรามา เวนเจอร์ส จัดทำโครงการผ่านกระบวนการทางธุรกิจของทั้ง 3 บริษัท ได้แก่

Greenovative Lube Packaging : นวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่บางจากฯ และเอสซีจี ร่วมกันพัฒนาและนำมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดย บางจากฯ จะรวบรวมแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วจากสถานีบริการน้ำมันบางจากและศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น FURiO Care เพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพิเศษที่พัฒนาสูตรและวิธีการผลิตโดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เพื่อใช้ผลิตแกลลอนน้ำมันหล่อลื่น มีเป้าหมายช่วยลดขยะแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านใบ

รีไซเคิลขวด PET : เป็นความร่วมมือระหว่าง บางจากฯ กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดรวบรวมขวดน้ำดื่ม PET จำหน่ายให้อินโดรามา เวนเจอร์ส นำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใย เพื่อใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า มีเป้าหมายช่วยลดขยะพลาสติกขวด PET ได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านขวด

ในระยะแรกมีแผนจะทยอยเปิดจุดรวบรวมและรับบริจาคขวดน้ำดื่ม PET และแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 100 แห่ง โดยรายได้จากโครงการจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ จึงขอเชิญชวนลูกค้าบางจากและประชาชนทั่วไปร่วมนำขวดน้ำดื่ม PET และแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมาบริจาค เพื่อร่วมลดขยะพลาสติก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และแบ่งปันความสุขให้สังคม

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President - Polyolefins and Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ธุรกิจ และประชาสังคม ซึ่งเอสซีจีพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สมบูรณ์และยั่งยืน สำหรับโครงการ Greenovative Lube Packaging ถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาโมเดลการจัดการบรรจุภัณฑ์แกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว นับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่นอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตแล้วยังช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยเอสซีจีได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพอลิเมอร์หรือพลาสติกในการศึกษาและพัฒนาสูตรการทำเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ และวิธีการผลิตให้คงคุณสมบัติและประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นตามมาตรฐานของบางจาก รวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ผู้ผลิตเม็ด ผู้ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการ ผู้บริโภค และผู้รับรีไซเคิล เพื่อให้วงจรการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริงและสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการขยายผลไปสู่การจัดการบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ต่อไปอย่างยั่งยืน"

คุณวิพิน กุมาร์ รองประธานอาวุโส – ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ PET บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล กล่าวว่า จากปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น อินโดรามา เวนเจอร์ส ในฐานะผู้ผลิต PET เราตระหนักดีถึงภารกิจที่จะต้องจัดเก็บผลิตภัณฑ์และนำมารีไซเคิลอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่ง PET เป็นพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% ไอวีแอลเริ่มธุรกิจรีไซเคิล PET มาตั้งแต่ปี 2554 และได้ขยายการดำเนินงานครอบคลุม 3 ภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ส่วนในประเทศไทยโรงงานรีไซเคิลของบริษัทฯ อยู่ที่จังหวัดนครปฐม โดยรีไซเคิลขวดนํ้าเป็นเส้นใยเส้นด้ายเพื่อนำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และยังผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลที่ปลอดภัยสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม แต่ปัจจุบันยังเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเพียงอย่างเดียว โดยหวังว่าในอนาคตรัฐบาลไทยจะอนุญาตให้นำเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากมีความสะอาดและมีคุณภาพทัดเทียมกับพลาสติก PET ใหม่ และหวังว่าความร่วมมือในโครงการรีไซเคิลขวด PET กับบางจากฯ ในครั้งนี้ จะช่วยเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนถึงความจำเป็นของการรีไซเคิล และการคัดแยกและจัดเก็บอย่างถูกวิธีเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages