กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, December 17, 2018

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยการดำเนินงานของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และ บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งเงินรางวัล ทุนการศึกษา และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ โดยมีดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะกรรมการฯร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 พร้อมจัดนิทรรศการภาพชนะเลิศทุกประเภท ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 – 23 ธันวาคม 2561

ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ปัจจุบันป่าไม้ และสัตว์ป่าของไทยกำลังตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง และสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จึงจำเป็นที่ทุกหน่วยงานจะต้องมาช่วยกันรณรงค์ส่งเสริม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึก ให้ชุมชนและเยาวชนรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วยเหตุนี้ โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” จึงเป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่สนใจถ่ายภาพจะได้ถ่ายทอดความสวยงามของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้กับคนไทยทั่วประเทศได้รับทราบ ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าที่พัก ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในทุกประเภทด้วย

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่า และมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ริเริ่มโครงการ “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ มาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันโครงการฯนี้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ปี เพราะภาพ 1 ภาพ สามารถแทนคำบรรยายหลาย 1000 คำ ภาพถ่ายสามารถที่จะสื่อความหมายในเชิงอนุรักษ์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและคนในชาติได้รับรู้ว่าประเทศไทยยังมีสัตว์ป่า ป่าไม้ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและจำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังได้เห็น ได้ใช้ประโยชน์ และคงอยู่กับผืนแผ่นดินไทยต่อไป

โครงการ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ปีที่ 24 แบ่งการประกวดออกเป็น2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในปีนี้มีเยาวชนและประชาชนทั่วไปส่งภาพเข้าประกวดกว่า 1,758 ภาพ แบ่งเป็นภาพสัตว์ป่า จำนวน 953 ภาพ และภาพป่าไม้ 805 ภาพ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ตามเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกภาพที่ถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมายของ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” โดยภาพชนะเลิศในระดับบุคคลทั่วไปจะได้รับรางวัลเกียรติยศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในการนี้ นายธนากิจ สุวรรณยั่งยืน เจ้าของภาพ “ความรักของโรนัน” - รางวัลภาพยอดเยี่ยมประเภทสัตว์ป่า ชนิดภาพ สัตว์อื่นๆ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และนายจามิกร สุขทรามร เจ้าของภาพ “แคนยอนน้ำหนาว” –รางวัลภาพยอดเยี่ยม ประเภทป่าไม้ ชนิดภาพ Landscape ได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ มีดังนี้

1. ระดับบุคคลทั่วไป

ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ


ภาพสัตว์อื่นๆ

• รางวัลเกียรติยศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และรางวัลยอดเยี่ยม ชื่อภาพ “ความรักของโรนัน” อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (เกาะบอน) โดยนายธนากิจ สุวรรณยั่งยืน

• รางวัลดีเลิศ ชื่อภาพ “เรียงลาย” (หนองแม่นา แก่งบางระจัน) โดยนางสาวปนัดดา อานาชา

• รางวัลดีเด่น ชื่อภาพ “ผีเสื้อจักรพรรดิขาว (The White Emperor)” (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว) โดยนายบุญมี ศรีกุลบุตร

ภาพนก

• รางวัลยอดยี่ยม ชื่อภาพ "Eye Contact" (สถานตากอากาศบางปู) โดยนายธานี ทองงาม

• รางวัลดีเลิศ ชื่อภาพ "Fisher" (เขือนรัชประภา) โดยนายภัทราวุฒิ สิทธิฟอง

• รางวัลดีเด่น ชื่อภาพ :ระบำนกหว้า" (อุทยานแห่งชาติเขาสก) โดยนายสัตวแพทย์กร รัตนเสถียร

ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

• รางวัลยอดเยี่ยม ชื่อภาพ "พยัคฆ์พเนจร: (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก) โดยนายโดม ประทุมทอง

• รางวัลดีเลิศ ชื่อภาพ "บาดแผล" (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก)โดยนายยิ่งบุญ จงสมชัย

• รางวัลดีเด่น ชื่อภาพ "ไล่จับ" (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว) โดยนายประสิทธิ์ คำอุด

ซึ่งปีนี้มีเพิ่มอีก 1 ประเภท คือ

ภาพสัตว์ป่าประเภทพบหายาก

• ชื่อภาพ "โบยบิน" (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย) โดยนายวิศักดิ์ ลัชชานนท์

ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

ภาพ Landscape

- รางวัลเกียรติยศ ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

และรางวัลยอดเยี่ยม ชื่อภาพ "แคนยอนน้ำหนาว" (อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว) โดยนายจามิกร สุขทรามร

- รางวัลดีเลิศ ชื่อภาพ "สีสันป่าพรุ" (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง) โดยนายวรเศรษฐ์ อริยรัตนหิรัญ

- รางวัลดีเด่น ชื่อภาพ "ความงดงามของผืนป่าสีชมพู" (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า) โดยน.ส.กัทลีวรรณ์ อินทรโชติ


ภาพ Macro

• รางวัลยอดเยี่ยม ชื่อภาพ "ร่วงโรยมิโรยรา" (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง) โดยนายสรรเพชร จินดาทอง

• รางวัลดีเลิศ ชื่อภาพ "ดอกทรายขาว" (อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว)โดยนายมาฮามะยากี แวซู

• รางวัลดีเด่น ชื่อภาพ "มหัศจรรย์อัญมณีแห่งป่า" (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า) โดยนายศราวุฒิ ทองเมือง

2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ภาพประเภทสัตว์ป่า

รางวัลยอดยี่ยม ชื่อภาพ "คาบเหยื่อ"

โดยนายอนุวัตน์ หมันเส็น มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

รางวัลดีเลิศ ชื่อภาพ "หิวโหย"

โดย ด.ญ.ธัญญรัตน์ ฐิติภานุกุล ร.ร.สารสาสนืวิเทศนครราชสีมา

รางวัลดีเด่น ชื่อภาพ "สีสวยมีระดับ แมลงที่จับก็มีสไตล์"

โดย ด.ช.ภูมิรพี บูรณะสมทบ ร.ร.สาธิต มศว.ประสานมิตร (มัธยม)

ภาพประเภทป่าไม้
รางวัลชมเชย ชื่อภาพ "อุดมสมบูรณ์"

โดยนางสาวปราณปรียา ยานุ มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลชมเชย ชื่อภาพ "อุดมสมบูรณ์"

โดยนายอนุวัตน์ หมันเส็น มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ภาพสัตว์ป่าประเภทพบหายาก

ชื่อภาพ "ขาวดำใหญ่แห่งบ้านเมืองคอง"

โดย นายศุภชัย คานจันทึก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภายในงานมอบรางวัล มีการเสวนาบทเรียนจากภาพถ่าย "นักล่าบนดอยสูง ผลกระทบต่อระบบนิเวศในอนาคต" โดย มล.ปริญญากร วรวรรณ ช่างภาพสัตว์ป่าและกรรมการตัดสินภาพถ่าย ประจำปี 2561 และคุณมงคล สาฟูวงศ์ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเชียงดาว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินรายการโดย โน้ต วัชรบูลย์ ลี้สุวรรณ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่รักการถ่ายภาพ เรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผ่านภาพถ่ายที่สื่อเรื่องราวให้สังคมรับรู้ เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภาพชนะเลิศทุกประเภทในการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ณ บริเวณโถงนิทรรศการชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 ธันวาคม 2561 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมได้

ทั้งนี้ โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพถ่ายความงามของธรรมชาติและสัตว์ป่าจะปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมมีความตระหนักในการหวงแหนและเห็นคุณค่าเพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages