ไทยเบฟปรับทัพผู้บริหาร เสริมแกร่งองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, January 10, 2024

ไทยเบฟปรับทัพผู้บริหาร เสริมแกร่งองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน


ไทยเบฟปรับทัพผู้บริหาร เสริมแกร่งองค์กรสู่
การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 10 มกราคม 2567 – บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ” หรือ “กลุ่มบริษัทไทยเบฟ”) ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1. ปรับตำแหน่งของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี จากกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Director and President & CEO) เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Director and Group CEO)

2. แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ (President & Group COO) 2 ท่าน ซึ่งจะรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


• นายโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทย (President and Group COO – Thailand) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มเติมจากตำแหน่งปัจจุบัน อันได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย) และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารดังเดิม


• นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการต่างประเทศ (President and Group COO – International) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เพิ่มเติมจากตำแหน่งปัจจุบัน ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุด การเงินและการบัญชีกลุ่ม และผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารดังเดิม

3. แต่งตั้งนายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ เป็นรองประธานกรรมการบริหาร โดยนายอวยชัย ตันทโอภาส จะส่งต่อตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการประเทศไทยให้แก่นายโฆษิต สุขสิงห์ ในขณะเดียวกัน ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการลงทุนของนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดกลุ่มเทคโนโลยีการผลิตและวิศวกรรมของดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ จะถูกทดแทนโดยการทำงานตามโครงสร้างองค์กร

จากรายละเอียดข้างต้น รายชื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะประกอบด้วย

1) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร

2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1

3) นางสาวกนกนาฏ รังษีเทียนไชย รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 2

4) นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 3

5) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 4

6) ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 5

7) นายโก๊ะ โป๊ะ เตียง

8) นายโฆษิต สุขสิงห์

9) นายประภากร ทองเทพไพโรจน์

10) นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา

11) นางต้องใจ ธนะชานันท์

12) นายเอ็ดมอนด์ นีโอ คิม ซูน

13) ดร. เอกพล ณ สงขลา

14) นางนันทิกา นิลวรสกุล

15) นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงข้างต้น จะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

การปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ

• พัฒนากลุ่มบริษัทไทยเบฟสู่ความเป็นสถาบัน และสร้างโอกาสให้แก่ผู้บริหารมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

• ต่อยอดความแข็งแกร่งในการบริหารงานในประเทศไทย ซึ่งได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2562 และปรับโครงสร้างเพื่อตอบรับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังวิกฤตการณ์โควิด-19

• เสริมสร้างการผสานพลังและประสิทธิภาพการดำเนินงานในตลาดหลัก (ไทย เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย และสิงคโปร์) ควบคู่ไปกับโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจ (Product Group) เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

• ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในตลาดใหม่ เพื่อขยายการเติบโตของตราสินค้าต่าง ๆ ของบริษัทในระดับภูมิภาค สู่เป้าหมายการเป็นผู้นำของอาเซียนในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไทยเบฟจะยังคงขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้การนำทัพของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages