ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งยกระดับงานวิจัย เชื่อมโยงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนทุนวิจัยทั้งระดับอาจารย์และระดับนิสิตนักศึกษา - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, September 18, 2023

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งยกระดับงานวิจัย เชื่อมโยงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนทุนวิจัยทั้งระดับอาจารย์และระดับนิสิตนักศึกษา


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมงานวิจัยด้านตลาดทุนไทย สร้างนักวิจัยคุณภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิชาการและภาคธุรกิจตลาดทุน โดยมอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยแก่อาจารย์ที่จะทำงานวิจัยเชื่อมโยงตลาดทุนไทยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวม 10 ทุน และมอบ 8 รางวัลให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ผลิตงานวิจัยผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2566 โดยรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ได้แก่ นายธิติวรรธก์ เศรษฐแสงศรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากผลงานวิจัยหัวข้อ “Sustainability index and cost of debt: evidence from ASEAN market” และรางวัลงานวิจัยดี ได้แก่ นายนรเศรษฐ ศรีธานี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงานวิจัยหัวข้อ “How does ESG affect listed family firms’ performance?” รวมทั้งผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณอีก 4 รางวัล และรางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ และรางวัลงานวิจัยด้านความยั่งยืน


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนเพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนมา 13 ปีต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้ให้การสนับสนุนการทำงานวิจัยทางด้านต่างๆ เพื่อลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกให้การทำการวิจัย 1) ให้บริการ Capital Market Research Platform บนระบบ Cloud ที่มีทั้ง Virtual Machine และ โปรแกรมต่างๆ ที่เอื้อให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงและทำงานวิจัยได้ทุกที่ ทุกเวลา ลดข้อจำกัดเกี่ยวกับความจำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และลดข้อจำกัดในการจัดหาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผล 2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการจัดทำงานวิจัยด้านตลาดทุน รวมทั้งจัดสัมมนาต่างๆ เพื่อเป็นเวทีนำเสนองานวิจัยใหม่ๆ มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง และ 3) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ ด้านเข้ามาร่วมให้ความเห็นและแนะนำผู้วิจัยให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานและการใช้ข้อมูล

“ในปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนการทำงานวิจัยในระดับอาจารย์ ใน “โครงการสนับสนุนทุนวิจัย: เชื่อมโยงตลาดทุนไทยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนอาจารย์ไทยจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งผลงานวิจัยที่ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ มีมุมมองครบทั้ง 3 ด้านในการพัฒนาเพื่อความอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (E) สังคม (S) และบรรษัทภิบาล (G) จำนวนทั้งสิ้น 10 ผลงานวิจัย ซึ่งคาดว่าผลงานเหล่านี้จะสามารถนำมาถ่ายทอดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมรับฟังในงานสัมมนาใหญ่ด้านงานวิจัยตลาดทุนที่จะจัดขึ้นในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2567 ด้วย”

ในปีนี้ มีสถาบันการศึกษา 16 คณะ จาก 14 สถาบัน จัดส่งหัวข้องานวิจัยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน รวม 41 หัวข้อ ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่ดำเนินโครงการฯ มา ในปีนี้มีผลงานที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนและคณะกรรมจากสถาบันการศึกษา รวม 6 รางวัล คือ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน 1 รางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีด้านตลาดทุน 1 รางวัล และรางวัลประกาศเกียรติคุณ 4 รางวัล และมีรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล คือ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่” ที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้มีแรงกระตุ้นและมีแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมในการผลิต

งานวิจัยด้านตลาดทุน 1 รางวัล และ “รางวัลงานวิจัยด้านความยั่งยืน” ที่มุ่งส่งเสริมให้นิสิต / นักศึกษา หันมาให้ความสนใจและผลิตงานวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย โดยผลงานวิจัยด้านตลาดทุนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ได้แก่ งานวิจัยในหัวข้อ “Sustainability index and cost of debt: evidence from ASEAN market” โดยนายธิติวรรธก์ เศรษฐแสงศรี อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ. ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัยดีด้านตลาดทุน ได้แก่ งานวิจัยในหัวข้อ “How does ESG affect listed family firms’ performance?” โดยนายนรเศรษฐ ศรีธานี อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ. ดร.รวี ลงกานี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ ได้สนับสนุนทุนวิจัยที่ให้แก่อาจารย์ที่จะทำงานวิจัยที่เชื่อมโยงและตลาดทุนไทยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวม 10 ทุน และมอบ 8 รางวัลให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ผลิตงานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2566 ด้วย

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 ด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนไทย ภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล นับเป็นเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จริงในตลาดทุนไทย ซึ่งช่วยยกระดับงานวิจัยให้มีคุณภาพ และใช้ประโยชน์ได้จริงในธุรกิจตลาดทุนไทย

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลงานวิจัย รวมถึงฐานข้อมูลตลาดทุนที่ www.set.or.th/setresearch

                               “SET…Make it Work for Everyone”


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages