เปิดแล้ว TrueLab@Chula Engineering วิศวฯ จุฬาฯ สานพลัง กลุ่มทรู ปั้นนวัตกรรุ่นใหม่รับยุค 5G ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 5G/IoT เพื่อสังคมไทย - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 25, 2019

เปิดแล้ว TrueLab@Chula Engineering วิศวฯ จุฬาฯ สานพลัง กลุ่มทรู ปั้นนวัตกรรุ่นใหม่รับยุค 5G ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 5G/IoT เพื่อสังคมไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือ กลุ่มทรู เดินหน้าความร่วมมือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เปิด TrueLab@Chula Engineering: 5G & Innovative Solution Center พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เพียบพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทั้ง 5G, 4G, บรอดแบนด์ และ WiFi รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการทดลองทดสอบ กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ และการสนับสนุนทุนวิจัย/พัฒนา เสริมศักยภาพให้คณาจารย์และนิสิตในการค้นคว้า สร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการใช้งานต่างๆโดยใช้เทคโนโลยี 5G ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้งานได้จริง เพื่อสร้างนวัตกรในรั้วมหาวิทยาลัยที่จะเติบโตเป็นนักรบเศรษฐกิจรุ่นใหม่ ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างบัณฑิตที่จะเป็นนวัตกรช่วยปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่ประเทศ ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์หลักของจุฬาฯ คือ การบ่มเพาะและผลักดันนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงทั้งเชิงสังคมและเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน นับเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้สามารถสร้างคน สร้างนวัตกรรมและผลการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้างได้ ความร่วมมือกับกลุ่มทรูในการดำเนินโครงการ TrueLab ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์และนิสิตจุฬาฯ ทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและต่อยอดการนำผลการวิจัยที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ อุตสาหกรรม และประเทศ สอดคล้องกับนโยบายด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีที่กลุ่มทรูได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของกลุ่มทรูในการส่งเสริมศักยภาพระบบการศึกษาของไทย สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและแข่งขันได้กับนานาประเทศ ในฐานะที่กลุ่มทรูเป็นภาคเอกชนไทยที่ให้ความสำคัญและมีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เราต้องการสนับสนุนให้มีการนำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในเทคโนโลยี 5G ที่จะเปลี่ยนมิติการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือกับภาคการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการร่วมพัฒนานวัตกรรม 5G ด้วยการผสานศักยภาพความพร้อมของกลุ่มทรู ทั้งเครือข่ายสื่อสารดิจิทัล ความรู้และความชำนาญ กับองค์ความรู้ของคณาจารย์และนิสิตจุฬาฯ เพื่อสร้างนวัตกรไทยรุ่นใหม่ ที่จะช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย”

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นผลิตบุคลากรและวิศวกรที่มีความรู้ มีทักษะและสามารถบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย ล่าสุด ร่วมมือกับกลุ่มทรู เปิด TrueLab@Chula Engineering เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เสริมสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ของนิสิต ให้สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากห้องเรียนมาทดลอง วิจัย และพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้ โดยเฉพาะ 5G และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มั่นใจว่า TrueLab@Chula Engineering จะเป็นพื้นที่สร้างประโยชน์ และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเทคโนโลยี 5G เพื่อให้เกิดระบบนิเวศของการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 5G ของประเทศต่อไป”

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “TrueLab เป็นโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างกลุ่มทรูและสถาบันการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศบริการครบวงจรสำหรับคณาจารย์และนิสิต นักศึกษา เพื่อสร้างนักวิจัยและนวัตกรไทยจากรั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “STARTUP” ผ่านการสนับสนุนในด้าน Startup seed fund แหล่งทุนเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานนวัตกรรม, Talent Recruitment การเฟ้นหานวัตกรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยพัฒนาไอเดียและต่อยอดในเชิงธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง, Assessment Center ช่วยประเมินความถนัดและความสามารถ เพื่อวางแผนการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ, Research & Development Fund สนับสนุนทุนวิจัย, The future job and digital training ศูนย์บ่มเพาะและอบรมความรู้ด้านดิจิทัล, University 4.0 สนับสนุนดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในมหาวิทยาลัย และ Privilege as a member สิทธิพิเศษจากโครงการ TrueLab เชื่อมั่นว่า TrueLab@Chula Engineering: 5G & Innovative Solution Center ที่มีระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม จะสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อนิสิต คณาจารย์ และสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย”

TrueLab@Chula Engineering: 5G & Innovative Solution Center ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีขนาดพื้นที่ประมาณ 570 ตารางเมตร สุดล้ำกับเครือข่าย 5G และระบบเทคโนโลยีสื่อสารพื้นฐาน สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ครอบคลุมทั่วพื้นที่ใน TrueLab เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบด้วยพื้นที่หลัก 5 ส่วนได้แก่ ออดิทอเรียม (Auditorium) พื้นที่จัดกิจกรรมประชุม สัมมนา ในรูปแบบ Townhall, Working space พื้นที่สำหรับการทำงาน, ห้องประชุม พร้อมฟังก์ชั่นแบ่งเป็นห้องย่อยได้ 2 ห้อง, ห้องสำนักงาน และ พื้นที่ส่วนกลาง (Lounge) ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นใช้งานได้หลายรูปแบบ

#True5G #True5GDrivingForceOfTheNation #True5GXChula #TrueLab

เกี่ยวกับ TrueLab

TrueLab เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรู กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาสู่การเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมร่วมพัฒนานวัตกรรมผ่านการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ปัจจุบัน TrueLab ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TrueLab ได้ที่ https://truelab.info

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages