ซีพีเอฟ 25 โรงงาน รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ตอกย้ำมุ่งมั่นดูแลชุมชนยั่งยืน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, September 23, 2019

ซีพีเอฟ 25 โรงงาน รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ตอกย้ำมุ่งมั่นดูแลชุมชนยั่งยืน


สถานประกอบการ 25 โรงงาน ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2562 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า รางวัล CSR – DIW Continuous Award สะท้อนความทุ่มเทและความตั้งใจขององค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของชุมชน ยึดมั่นนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง

ซีพีเอฟพร้อมปรับตัวตามทิศทางของกระแสโลกและนโยบายรัฐบาล เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนในมิติต่างๆ เช่น การนำแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ Circular Economy เข้ามาใช้ในการผลักดันความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตลอดกระบวนการผลิต รวมถึงการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

สถานประกอบการของซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามแนวทางสากล ISO 26000 ครอบคลุมประเด็นหลัก 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เช่น ดำเนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน โครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง โครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โครงการปลดหนี้ สร้างสุข และส่งเสริมการออม เป็นต้น ขณะเดียวกันยังดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals)

สำหรับงานมอบรางวัล CSR – DIW ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ./

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages