CPF-คอนเน็กซ์อีดี ต่อยอดทักษะการเรียนรู้ให้น้องๆ "รร.บ้านต่างตา" จ.นครราชสีมา ผ่าน Active Learning - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, June 3, 2024

CPF-คอนเน็กซ์อีดี ต่อยอดทักษะการเรียนรู้ให้น้องๆ "รร.บ้านต่างตา" จ.นครราชสีมา ผ่าน Active Learning


CPF-คอนเน็กซ์อีดี ต่อยอดทักษะการเรียนรู้ให้น้องๆ
"รร.บ้านต่างตา" จ.นครราชสีมา ผ่าน Active Learning

"ศตวรรษที่ 21" ยุคแห่งการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆมาใช้ รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ Active Learning ถูกนำมาใช้ในสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ตามแนวคิดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

เช่นเดียวกับ "โรงเรียนบ้านต่างตา" ตำบลหนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา ที่เห็นความสำคัญของ Active Learning และได้รับโอกาสจากการเข้าร่วมโครงการของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดยปีการศึกษา 2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือซีพีเอฟ ดำเนิน"โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กไทยก้าวสู่ศตวรรษใหม่ที่ 21"

ถึงแม้ว่า"โรงเรียนบ้านต่างตา"จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 170 คน แต่นโยบายจากผู้อำนวยการโรงเรียน"นายประมวล สุวรรณบุบผา" ส่งเสริมการนำกระบวนการ Active Learning มาช่วยในการพัฒนานักเรียนตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น การประยุกต์และนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์


รวมไปถึงการจัดค่ายวิชาการ ที่เป็นโอกาสให้คุณครูของโรงเรียนบ้านต่างตาซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูบรรจุใหม่ ขาดประสบการณ์ในการทำค่ายวิชาการ ได้มีส่วนร่วมและสังเกตเทคนิคของวิทยากร เรียนรู้เทคนิควิชาการจากการจัดค่ายไปต่อยอดสร้างค่ายวิชาการได้เองในโอกาสต่อไป และประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างยั่งยืน และสิ่งที่นักเรียนได้รับ คือ เรียนรูุ้ในการหาคำตอบด้วยตนเองจากสิ่งที่สนใจ จนเกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

"น.ส.อริยา พรมบุตร" คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ CONNEXT ED ของรร.บ้านต่างตา กล่าวว่า กิจกรรมที่รร.จัดให้กับนักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานควบคู่กัน นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเนื้อหาวิชาการที่ถูกนำเสนอ ส่งผลต่อการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน คุณครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการสอน ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา

ด.ช.เลิศศักดิ์ แก้วไตรรัตน์ นร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่าว่า กิจกรรม Active Learning ทำให้ผมเรียนด้วยความสุข สนุนสนาน ไม่เครียดกับการเรียน คุณครูใช้กิจกรรม Active Learning ผมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ครูได้จัดให้ ตอนนี้ผมคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นมากกว่าตัวเลข ขอขอบคุณโครงการคอนเน็กซ์ อีดี และซีพีเอฟ ที่มอบโอกาสและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้กับโรงเรียนของเรา

ด.ญ.สุภัสสร เหี้ยมจะบก เพื่อนนักเรียนชั้นเดียวกัน กล่าวว่า หนูได้รับความสนุกสนานจากเกมต่างๆ ที่ครูจัดมาให้ และบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์ การที่มีสื่อการสอน ทำให้มีความเข้าใจและรู้สึกสนุกกับการเรียนมากขึ้น เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม เกิดความสามัคคีในการทำงาน หนูเองได้ความรู้จากสูตรลัดน่ารู้มากมาย ขอขอบคุณ คอนเน็กซ์ อีดี ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆของโรงเรียนเรา

"โรงเรียนบ้านต่างตา" เป็น1 ใน 302 โรงเรียน ในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ภายใต้การดูแลของซีพีเอฟ ภาคเอกชนที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิคอนเน็กซ์ อีดี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานการศึกษาที่ดี และส่งมอบโอกาสดีๆให้กับเด็กและเยาวชนไทย เพื่อสร้างเด็กดี เด็กเก่ง และมีคุณธรรม เป็นกำลังที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า พร้อมรับมือกับโลกแห่งอนาคต ./

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages