มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุม “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 30, 2020

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุม “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”


พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ซึ่ง มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา โดยมีนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวง กรม และหน่วยงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสังคม สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 400 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่


โดยในวันแรกของการประชุม (26 พ.ย.63) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยมีใจความสำคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้งโครงการหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ ช่วยให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีอาชีพ มีความอยู่ดีกินดี มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ำลำธาร มุ่งสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ และเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม ส่งผลมายังชาวเรา และชาวโลก โดยที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชประสงค์นี้ จึงให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เป็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2564 เป็นการร่วมประสานประโยชน์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่พื้นที่โครงการหลวง โดยกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

หลังจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการหลวงจะเริ่มการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่ ที่ครอบคลุมถึง ปี พ.ศ.2570 เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสถานการณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

และในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ได้จัดการประชุมอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการประชุมเกี่ยวกับ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.เพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านการพัฒนา เป็นประธาน ซึ่งกล่าวถึงการร่วมทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และมุ่งเน้นกิจกรรมสำคัญภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

จากนั้นได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม เป็นต้น และในช่วงบ่าย ผู้แทนจากหน่วยงานผู้จัดการกลุ่มพื้นที่และคณะทำงาน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม โดยแลกเปลี่ยน นำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages