กกพ. จับมือพันธมิตร ประกาศรางวัล "คนบันดาลไฟ AWARDS" เชิดชูเกียรติ บุคคล กลุ่มคน และ องค์กร ผู้ร่วมขับเคลื่อนพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, August 19, 2020

กกพ. จับมือพันธมิตร ประกาศรางวัล "คนบันดาลไฟ AWARDS" เชิดชูเกียรติ บุคคล กลุ่มคน และ องค์กร ผู้ร่วมขับเคลื่อนพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานมอบรางวัล "คนบันดาลไฟ AWARDS" ครั้งที่ 1 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เพื่อเชิดชูแนวคิดของ บุคคลกลุ่มคน และ องค์กร ที่ส่งเสริม และร่วมสร้างสังคมในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ และสร้างความตระหนัก สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการใช้พลังงานได้อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการ "คนบันดาลไฟ" พลังงานไฟฟ้า พลังงานงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ บัดนี้การเดินทางของ โครงการคนบันดาลไฟปีที่ 1 ได้เดินทางมาถึงจุดหมาย อันเป็นหมุดหมายสุดท้ายของโครงการฯ นั่นคือ การคัดสรรบุคคลและผลงานบันดาลไฟต้นแบบเพื่อรับการยกย่องและเชิดชู


ดร. อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันพลังงานที่นำมาผลิตไฟฟ้า ได้แก่ พลังงานถ่านหิน พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากเขื่อนกำลังจะหมดไป รัฐฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องหาพลังงานทางเลือกใหม่ ที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทดแทน พลังงานทางเลือกใหม่ที่สะอาดและเข้าถึงได้ ต้นทุนต่ำ ง่ายต่อการติดตั้งและนำมาใช้ได้จริง คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ และด้วยวิสัยทัศน์ของ กกพ. ในการกำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม จึงมีพันธกิจหลักดังนี้ คือ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ พันธมิตร ได้ทำโครงการ “คนบันดาลไฟ” โครงการที่เน้นการอบรมให้ความรู้และปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การปรับใช้ที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคง และมีเสถียรภาพทางพลังงานให้กับประเทศ งานในวันนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เห็นถึงความก้าวหน้า และตัวอย่างจริงของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในชีวิตประจำวันในระดับต่างๆ นอกจากนี้ประชาชนยังได้เข้าใจถึงบทบาท กกพ. และได้เห็นโครงการและกิจกรรมการสื่อสารด้านพลังงานสะอาดของพันธมิตรทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นตลอด 1 ปีที่ผ่านมา จนโครงการได้เดินทางมาถึงจุดหมาย อันเป็นหมุดหมายสุดท้ายของโครงการฯ นั่นคือ การคัดสรรบุคคลและผลงานบันดาลไฟต้นแบบเพื่อรับการยกย่องและเชิดชู


โครงการ “คนบันดาลไฟ” โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่อ “คนบันดาลไฟ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าพลังงานไฟฟ้า ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ผ่านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อร่วมขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และสร้างต้นแบบความมั่นคงและยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้าทั้งในยามปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยงานเปิดตัวโครงการ “คนบันดาลไฟ” ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และได้ดำเนินกิจกรรมสื่อสารด้านพลังงานสะอาดของโครงการมาโดยตลอดระยะเวลา 1 ปี

สำหรับ คนบันดาลไฟ AWARDS ครั้งที่ 1 ประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 12 รางวัล จาก 4 สาขา ประกอบไปด้วย

รางวัลประเภทบุคคล รางวัลเพื่อคนต้นแบบ ที่มุ่งมั่น อุทิศตน และเห็นประโยชน์ของการจัดการพลังงานสะอาด โดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ เพื่อการสร้างสังคมที่ดีด้วยพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน โดยประเภทบุคคลผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี, คุณโกศล แสงทอง ชุมชนป่าเด็ง จ.เพชรบุรี และคุณสมพร ช่วยอารีย์ จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลประเภทนวัตกรรม
รางวัลเพื่อบุคคล และกลุ่มคน ที่คิดค้นและประดิษฐ์หรือสร้างแนวคิด เพื่อนำพลังงานสะอาด โดยเฉพาะโซลาร์เซลล์มาใช้กับชุนชน อาชีพ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเห็นผลจริงและยั่งยืน โดยประเภทนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นวัตกรรมชุดควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณกฤชนนท์ สวนจันทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย นวัตกรรมแผ่นโซลาร์เซลล์กึ่งใส ทำงานร่วมกับการเกษตร ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นวัตกรรมเรือพิทักษ์สมุทร พลังแดด ผลงานโดย คุณสุวรรณ พิทักษ์สินธร หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 4 จังหวัดตราด
รางวัลประเภทแหล่งเรียนรู้
รางวัลเพื่อแหล่งเรียนรู้ ที่หน่วยงานท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ หรือการร่วมกลุ่มของเอกชนที่เห็นความสำคัญ และขับเคลื่อนแนวคิดพลังงานสะอาด โดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ในทิศทางการมอบความรู้ แนวคิดเพื่อให้เกิดการสร้างสัมคมที่ดี โดยประเภทแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ โรงเรียนศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี , ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน จ.ชัยนาท และ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเองเพื่อใช้ในการเกษตรและครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน จ. ประจวบคีรีขันธ์
รางวัลประเภทองค์กร
รางวัลเพื่อหน่วยงานองค์กรภาครัฐฯ เอกชนหรือภาคประชาสังคม ที่มองเห็นถึงความสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและนำพลังงานสะอาดโซลาร์เซลล์ไปใช้ในหน่วยงานได้จริง และเผยแพร่ต่อแนวคิดเพื่อสร้างสังคมที่ดี โดยประเภทองค์กรที่ได้รับรางวัล ได้แก่ สมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา จ.กระบี่ (Lanta Go Green) , เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น (Low Carbon City) และ โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา (โรงพยาบาลต้นแบบพลังงานสะอาด)

โดยมีการถ่ายทอดสด LIVE ผ่านเพจคนบันดาลไฟ https://www.facebook.com/khonbandarnfai


#คนบันดาลไฟAWARDS #คนบันดาลไฟอวอร์ด

#คนบันดาลไฟ #ไฟจากฟ้า #พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ. #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #พลังงานหมุนเวียน #RenewableEnergy


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages