คาร์กิลล์ ผลักดันศักยภาพสตรีไทย จับมือ มูลนิธิรักษ์ไทย เปิดตัวโครงการ “She Thrives” เสริมรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, March 28, 2024

คาร์กิลล์ ผลักดันศักยภาพสตรีไทย จับมือ มูลนิธิรักษ์ไทย เปิดตัวโครงการ “She Thrives” เสริมรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน


คาร์กิลล์ ผลักดันศักยภาพสตรีไทย จับมือ
มูลนิธิรักษ์ไทย
เปิดตัวโครงการ “She Thrives” เสริมรายได้
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน

คาร์กิลล์ บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านอาหารและเกษตรกรรม
ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ
(CARE International) เปิดตัวโครงการ “She Thrives”

นำโดย นายธิติ ตวงสิทธิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ดร. มลชยา เตชะไพบูลย์ กรรมการ มูลนิธิรักษ์ไทย และ
นางสาวปัณฑาทิพย์ มงคลศรี ผู้อำนวยการโครงการ มูลนิธิรักษ์ไทย


กรุงเทพฯ (28 มีนาคม 2567) - คาร์กิลล์ บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านอาหารและเกษตรกรรม สานต่อความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันความสามารถด้านการประกอบอาชีพในกลุ่มผู้หญิงไทยให้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยขยายความร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ (CARE International) เปิดตัวโครงการ “She Thrives” หรือ “โครงการคาร์กิลล์เสริมพลังสตรีเพื่อชุมชน” ในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการรวม 3 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงไทย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน ผู้หญิงมีจำนวน 54.5% ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมด[1] และเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและยั่งยืน คาร์กิลล์ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของ ‘ผู้หญิง’ ผู้เปรียบเสมือนหัวใจหลักของชุมชนเกษตรกรรม เพราะผู้หญิงในชุมชนส่วนใหญ่มักจะสวมบทบาทเกษตรกรควบคู่ไปกับการเป็นผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกัน ยังต้องแบกรับความรับผิดชอบภายในครอบครัวด้วย คาร์กิลล์เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้หญิงคือกลุ่มประชากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนชุมชนและเศรษฐกิจให้ก้าวต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง แต่ผู้หญิงบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในชนบทยังคงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรในการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ “She Thrives” ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย


การเปิดตัวโครงการ “She Thrives” ในประเทศไทย เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ “She Thrives” ในประเทศเวียดนามที่เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ 1) สร้างแหล่งรายได้เสริมที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้หญิง 2) สนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและครัวเรือนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณประโยชน์และโภชนาการอาหารที่เหมาะสม และ 3) ปลดล็อกศักยภาพให้ผู้หญิงสามารถก้าวข้ามข้อจำกัด พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายในปี พ.ศ. 2569 โครงการ “She Thrives” จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยทั้งผู้เข้าร่วมโครงการโดยตรง รวมถึงครัวเรือนและชุมชนทางอ้อมรวมกว่า 16,200 คน โดยมีจำนวนผู้หญิงถึง 75% ของจำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งหมด เพิ่มเติมจากจำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนำร่องในเวียดนามซึ่งมีกว่า 15,000 คน


นายธิติ ตวงสิทธิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 กล่าวว่า “คาร์กิลล์ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการหล่อเลี้ยงผู้คนทั่วโลกด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ คาร์กิลล์เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้หญิงที่สามารถประสบความสำเร็จได้ในหลากหลายบทบาทหน้าที่ รวมถึงในฐานะผู้ขับเคลื่อนชุมชนและเศรษฐกิจ ผู้หญิงถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างอาหารและคนในครอบครัวไว้ด้วยกัน ความร่วมมือระหว่างคาร์กิลล์กับมูลนิธิรักษ์ไทยในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงในกลุ่มย่อยที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ โดยร่วมกันพัฒนากลุ่มอาชีพผ่านการมอบองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพนอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงิน”

นอกจากนี้ คาร์กิลล์ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อสินค้าของคาร์กิลล์ในราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากไก่คุณภาพสูง เนื้อไก่สด และชิ้นส่วนของไก่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงในชุมชนได้นำไปสร้างอาชีพและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

มูลนิธิรักษ์ไทย โดยผู้อำนวยการโครงการ นางสาวปัณฑาทิพย์ มงคลศรี กล่าวว่า “องค์การแคร์นานาชาติและคาร์กิลล์ ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือชุมชนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วหลายประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และล่าสุด ในประเทศไทยผ่านโครงการ “She Thrives” มูลนิธิรักษ์ไทย ในฐานะสมาชิกขององค์การแคร์นานาชาติและผู้ดำเนินโครงการร่วมกับคาร์กิลล์นั้น เราให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับผู้หญิง และส่งเสริมความเท่าเทียม โดยเชื่อว่า หากเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงทรัพยากรและความรู้ได้อย่างเพียงพอ และมีความตระหนักรู้เรื่องสิทธิและบทบาทหน้าที่ระหว่างหญิงชาย พวกเขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในระดับครัวเรือน และในระดับชุมชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในสังคมอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน เราได้เริ่มพัฒนากลุ่มธุรกิจขนาดย่อมแล้วถึง 40 กลุ่ม มีการจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำตั้งแต่เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมไปถึงเรื่องการบริหารธุรกิจเบื้องต้น การบริหารทุน การพัฒนาตลาด ตลอดจนสอดแทรกความรู้ความเข้าใจด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน อาทิ ความรู้ทางโภชนาการ บทบาททางเพศในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันศักยภาพของผู้หญิงไทยและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายร่วมกันขององค์กรและคาร์กิลล์”


ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่คาร์กิลล์ และองค์การแคร์นานาชาติ ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตรและโอกาสในการเข้าถึงตลาด สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมด้านการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อการบริโภคและโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง ปัจจุบัน ความร่วมมือดังกล่าวพัฒนาและดำเนินการภายใต้โครงการทั้งสิ้น 34 โครงการ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มคนกว่า 4.6 ล้านคนใน 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกากลาง และแอฟริกาตะวันตก

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมหรือสนับสนุนโครงการ “She Thrives” สามารถติดต่อมูลนิธิรักษ์ไทย หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.raksthai.org
แหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม

[1] จำนวนประชากรไทย - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เกี่ยวกับคาร์กิลล์

คาร์กิลล์มุ่งมั่นที่จะจัดหาอาหาร วัตถุดิบ โซลูชั่นทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อหล่อเลี้ยงโลกด้วยวิธีการที่ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และยั่งยืน เราได้ร่วมมือกับเกษตรกรและลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน ในการจัดหา ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต

สมาชิกในทีมกว่า 160,000 ชีวิต ร่วมด้วยสมาชิกกว่า 16,000 คนในประเทศไทย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างมีเป้าหมาย โดยจัดหาสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโต ชุมชนเจริญรุ่งเรือง และผู้บริโภคมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และด้วยประสบการณ์ 159 ปี ในฐานะบริษัทครอบครัว เรามองไปที่อนาคตขณะที่ยังคงยึดมั่นในค่านิยมของเรา เราให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก มุ่งสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น เราทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะมาถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Cargill.com และศูนย์ข่าวสารของเรา

เกี่ยวกับมูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนทั้งในประเทศและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ภายใต้การดำเนินงานที่เป็นสากลในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ดำเนินงานในด้านหลัก 5 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันเชื้อ HIV และเอดส์ การส่งเสริมด้านการศึกษา การส่งเสริมธุรกิจชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.raksthai.org/

[1] จำนวนประชากรไทย - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โครงการ “She Thrives” เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้หญิงไทยในชุมชนสามารถเข้าถึงการอบรมโดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษ์ไทยและพนักงานผู้เชี่ยวชาญจากคาร์กิลล์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงในกลุ่มย่อยที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages