ภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจด้านคนพิการ เรื่อง “The Better me…ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน” สะท้อนมุมมองสังคมไทย แนะแนวทางแก้ปัญหา - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, December 14, 2021

ภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจด้านคนพิการ เรื่อง “The Better me…ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน” สะท้อนมุมมองสังคมไทย แนะแนวทางแก้ปัญหา


จากภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “The Better me..ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน” หนึ่งในภาพยนตร์สั้นจากโครงการ 7 Inspirations นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ พบว่า มีแง่มุมน่าสนใจเกี่ยวกับหนึ่งในปัญหาสังคมของไทย นั่นคือ ผู้ป่วยด้านจิตเภท ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการฆ่าตัวตายได้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะหัวหน้าโครงการ 7 Inspirations กล่าวว่า ประเด็นปัญหานี้ จำเป็นต้องหยิบยกขึ้นมาและให้ความสนใจให้มากขึ้น เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยด้านจิตใจที่ภาครัฐเก็บข้อมูลได้นั้นไม่สะท้อนจำนวนจริงเพราะยังมีผู้ป่วย หรือ ครอบครัวของผู้ป่วยไม่ยอมรับอาการเจ็บป่วย ไม่ต้องการให้แพทย์ระบุอาการป่วย หรือ ไม่ต้องการลงทะเบียนเป็นคนพิการ ซึ่งจำนวนผู้ป่วยประเภทนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามปัญหาทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ รวมถึงความเจ็บป่วยที่เกิดในกลุ่มผู้สูงอายุในสังคมที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว หรือ ถูกกันออกจากกิจกรรมทางสังคม

ทั้งนี้ หากพิจารณาตัวเลขที่มีการลงเบียนบัตรประจำตัวคนพิการ (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) พบว่า เดือนธันวาคม 2563 มีจำนวนความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 161,802 คน หรือคิดเป็น 7.79% และในเดือนกันยายน 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 164,230 คน คิดเป็น 7.84% ของคนพิการทั้งประเทศ

อาการเจ็บป่วยทางจิตนั้น จะรักษาได้ ด้วยวิธีทางการแพทย์ และการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อแก้ปัญหา และหาแนวทางป้องกัน ลดความเจ็บปวดทางจิต ซึ่งสำหรับคนในครอบครัวและผู้ดูแล ควรให้ความสนใจกับรายละเอียดพฤติกรรมการแสดงออก ทำความเข้าใจร่วมหาสาเหตุของความเจ็บป่วยทางจิตใจ และใช้เวลาร่วมกันเพื่อพูดคุยปรึกษา รวมถึงการยอมรับการเจ็บป่วย ความพิการ และเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี และหากพบว่ามีคนในครอบครัวมีความเจ็บป่วย หรือพิการ ควรยอมรับและแก้ปัญหาร่วมกัน หรือเรียนรู้ที่จะยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นอันมีผลต่อจิตใจ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากตัวผู้ป่วยและคนรอบข้างให้กำลังใจ รวมทั้งการลงทะเบียนคนพิการ ซึ่งจะทำให้ได้รับสวสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐได้

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “The Better me..ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน” ได้นำประสบการณ์ชีวิตของคนพิการด้านจิตใจ มาถ่ายทอด ให้เป็นความรู้ต่อสังคมไทย เพื่อช่วยกันป้องกัน และลดความรุนแรง และความสูญเสียจากการเจ็บป่วย ด้วยโรคทางจิตได้ รวมถึงภาพยนตร์สั้นอีก 7 เรื่อง จากเรื่องราวของคนพิการต้นแบบทั้ง 7 ประเภท โดยโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้เกิดการสื่อสารไปยังสังคมให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นด้านคนพิการและความพิการในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง “The Better me… ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน” ได้ทาง YouTube Channel : 7 Inspirations ได้ที่ Link https://www.youtube.com/watch?v=4z06LIkMzdg

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages