NT เดินหน้าปั้นเยาวชน ชุมชนดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิต และสังคมต่อยอดโครงการ CSR - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, February 25, 2022

NT เดินหน้าปั้นเยาวชน ชุมชนดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิต และสังคมต่อยอดโครงการ CSR

 


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ยังคงยกระดับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลผ่านโครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ภายใต้โครงการ "เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club" สู่การพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ในกระบวนการทำงาน


นอกจากเป็นหน่วยงานหลักภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 แล้ว NT ยังได้นำศักยภาพหลัก Core Competency ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และโทรคมนาคมเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดย NT ได้จัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564-2568 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร และถือเป็นหนึ่งในพันธกิจเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา NT ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการขยายโครงการ เพราะพันธุ์ดี NT Youth Club เพิ่มขึ้น ณ ชุมชนเทศบาล 2 อำเภอตะพานหิน จ. พิจิตร และชุมชนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหนองแก จ. อุทัยธานี ทั้งนี้ NT ร่วมกับทางจังหวัด สถาบันการศึกษา และชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้และชุมชนต้นแบบในการทำการเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของนโยบาย Thailand 4.0

โครงการ เพราะพันธุ์ดี NT Youth Club ถือเป็นกิจกรรมหลักตามแผนงาน CSR after Process ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value หรือ CSV) ด้วยการนำศักยภาพขององค์กรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ

ไม่เพียงการฝึกอบรมเพื่อให้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการเพิ่มศักยภาพทั้งด้านการเกษตรและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของชุมชนแล้ว NT ยังได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อต่อยอดโครงการ เพราะพันธุ์ดี NT Youth Club ไปสู่แพลตฟอร์มธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให้กับชุมชน

ขณะเดียวกัน NT ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาวิถีใหม่ที่ต้องใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนั้น NT จึงจัดทำโครงการมอบ SIM NT Mobile เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับเยาวชน โรงเรียน และชุมชน ในโครงการเพราะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2564 โดยเริ่มส่งมอบไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน จนถึงปัจจุบันนับเป็นอีกแนวทางในการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม

NT ยังมอบอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนออนไลน์ให้กับบุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดน ในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และยังเป็นการลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเมืองกับพื้นที่ห่างไกล ส่งผลในการพัฒนาระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนต่อไป

นอกจากนี้ NT ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ การสนับสนุนห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สุขศาลาพระราชทาน โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) และโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น

ขณะเดียวกัน NT ก็ยกระดับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงาน หรือ CSR in Process มากขึ้นเช่นกัน เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ โครงการ Green NT การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) การใช้อุปกรณ์ด้าน IT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Innovation) ทั้งนี้ NT มีการณรงค์ให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมสังคมในกระบวนการทำงานอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร

นอกเหนือจากโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว NT ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต เช่น การสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในกิจกรรม“พลังน้ำใจเอ็นที” โดยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประภัยนํ้าท่วมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่หลายจังหวัด อาทิ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี พิจิตร นครราชสีมา นครศรีธรรมราช รวมถึงกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในภาวะการแพร่ระบาด ของ โควิด-19 อาทิ ด้วยการสนับสนุนด้านโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ และโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เป็นต้น

……………………………………………………………………………………………………………

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages