มิชลิน เผยความคืบหน้าล่าสุดในการปฏิบัติงาน ตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ Michelin in Motion - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, March 20, 2023

มิชลิน เผยความคืบหน้าล่าสุดในการปฏิบัติงาน ตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ Michelin in Motion


เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา มิชลินได้จัดงาน Capital Markets Day เพื่อนำเสนอความคืบหน้าล่าสุดในการปฏิบัติงานตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ Michelin in Motion โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้


การปรับปรุงกลยุทธ์สู่ปี 2573

· ในงาน Capital Markets Day ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี 2564 มิชลินได้แถลงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตสู่ปี 2573 ที่เรียกว่า Michelin in Motion โดยตั้งเป้าขับเคลื่อนรายได้ให้เติบโตสูงขึ้น 5% ต่อปี ในช่วงปี 2566-2573 รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนรายได้ของกลุ่มมิชลินจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางและธุรกิจอื่นนอกเหนือจากยางให้อยู่ที่ 20-30%

· ตลอดสองปีที่ผ่านมา กลุ่มมิชลินประสบความสำเร็จระดับสูงในการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับผู้คน ผลกำไร และผืนโลก (People, Profit and Planet) โดยปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกผัน และมุ่งหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปี 2566

· แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สำคัญ หรือ “เมกะเทรนด์” (Mega Trends) ได้แก่ โลกที่เต็มไปด้วยการแบ่งแยก (Fragmentation of the World), การเปลี่ยนแปลงเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน, ความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม และการสัญจรด้วยระบบไฟฟ้า ล้วนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มมิชลินซึ่งมุ่งสร้างการเติบโตเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับศักยภาพในการปรับตัวให้เหมาะกับปัจจัยแวดล้อม

· การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือเป็นโอกาสที่ตอกย้ำให้เห็นความโดดเด่นแตกต่างของมิชลิน ซึ่งจะยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในปีต่อๆ ไป เนื่องจากกลุ่มมิชลินเร่งพัฒนายกระดับความสามารถที่ทำให้องค์กรมีความแตกต่างอย่างชัดเจน

· ในฐานะองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและสามารถตอบสนองตลาดแนวตั้งมูลค่าสูง (High-Value Market Verticals) ได้หลากหลายประเภท มิชลินมุ่งยกระดับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาวะผู้นำและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งทั้งในแง่ผลการดำเนินงานและความยั่งยืน

· ความสำเร็จในอนาคตของมิชลินส่วนหนึ่งจะมาจากความสามารถในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเชิงโครงสร้าง (Structural Performance) ของธุรกิจยาง ขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะมาจากการกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางและธุรกิจอื่นนอกเหนือจากยาง การเติบโตเช่นนี้ถือเป็นการเติบโตทั้งจากภายในองค์กรเอง (Organic) และจากการขับเคลื่อนผ่านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Mergers & Acquisitions: M&A)

· ข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมและเข้าซื้อกิจการของมิชลินในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นผลที่น่าพอใจ โดยรูปแบบการควบรวมและเข้าซื้อกิจการของมิชลินสอดคล้องตามกลยุทธ์องค์กร อีกทั้งธุรกิจต่างๆ ที่มิชลินเข้าซื้อกิจการยังถูกบูรณาการเข้าด้วยกันได้สำเร็จด้วยดี นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาและวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บนฐานการทำงานร่วมกันด้านนวัตกรรมเชิงลึก (Deep Innovation) ซึ่งส่งผลให้มิชลินมีความแตกต่างที่เด่นชัดขึ้นสำหรับลูกค้ากลุ่มที่มีความคาดหวังสูง กลุ่มมิชลินบริหารจัดการการควบรวมและเข้าซื้อกิจการอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถบรรลุการเติบโตระดับสูงได้เร็วขึ้น ตลอดจนเพื่อทำให้ค่านิยมองค์กรของบริษัทร่วมทุนเป็นจริง

· เป้าหมายอัตราผลตอบแทนจากเงินทุน (Return On Capital Employed: ROCE) ของกลุ่มมิชลินซึ่งอยู่ที่ 10.5% ในช่วงเวลาหนึ่ง คำนึงถึงผลกระทบจากการควบรวมและเข้าซื้อกิจการเอาไว้แล้ว

มุมมองและเป้าหมายปี 2566 ซึ่งมิชลินประกาศไว้ในงาน Capital Markets Day ประจำปี 2564

ในงาน Capital Markets Day ประจำปี 2564 กลุ่มมิชลินได้กำหนดเป้าหมายสำหรับปี 2566 บนฐานของตัวชี้วัดทางการเงิน (Financial Indicators) บางประการ ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นความคืบหน้าและพัฒนาการในแผนงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จ1 (Key Performance Indicators: KPIs)

1 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จบางประการถูกตัดออกจากที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ก่อนหน้า

2 กระแสเงินสดอิสระเชิงโครงสร้างสอดคล้องกับกระแสเงินสดอิสระก่อนการเข้าซื้อกิจการ โดยปรับให้รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบในบัญชีเจ้าหนี้การค้า (Trade Payables), บัญชีลูกหนี้การค้า (Trade Receivables) และบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventories)

3 กระแสเงินสดอิสระก่อนการควบรวมและเข้าซื้อกิจการที่รายงานตามมาตรฐานบัญชี (ในที่นี้เรียก “กระแสเงินสดอิสระ”) หมายถึงเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ที่หักลบด้วยเงินสดสุทธิซึ่งใช้ในการลงทุน โดยปรับให้กระแสเงินสดสุทธิมีความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้จากการบริหารเงินสด (Cash Management Financial Assets) และหลักประกันการกู้ยืม (Borrowing Collaterals)

4 ปรับตัวเลขเป้าหมายใหม่ตามการประเมินต้นทุนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ล่าสุด ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 120 ยูโรต่อตัน


กำหนดการด้านการเงิน
ปี 2566


• 26 เมษายน        สรุปยอดขายไตรมาสแรกของปี 2566

• 12 พฤษภาคม     การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

• 17 พฤษภาคม     วันที่ไม่ได้สิทธิ์รับเงินปันผล (Ex-Dividend)

• 19 พฤษภาคม      วันจ่ายเงินปันผล

• 26 กรกฎาคม        สรุปผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2566

• 24 ตุลาคม            สรุปยอดขาย 9 เดือนแรกของปี 2566


ปี 2567

• กุมภาพันธ์             สรุปผลประกอบการปีงบประมาณ 2566

• ช่วงครึ่งแรกของปี  งาน Capital Markets Day

ผู้สนใจสามารถอ่านเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ michelin.com ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม เวลา14.15 น. (ตามเขตเวลายุโรปกลาง) เป็นต้นไป

                                  ////////////////////////////////////////////////////////เกี่ยวกับมิชลิน

มิชลิน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ออกแบบและจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทางดิจิทัล การจัดทำคู่มือและแผนที่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร รวมถึงการพัฒนาวัสดุทางเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการสัญจร กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 175 ประเทศโดยมีพนักงาน 132,200 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิตยาง 67 แห่ง ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 167 ล้านเส้นในปี 2565 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.michelin.co.th

Michelin presents an update on the deployment of its
Michelin in Motion strategic roadmap

On March 13, 2023, Michelin held its Capital Markets Day to provide an update on the deployment of its Michelin in Motion strategic roadmap, with the following main takeaways.

2030 strategic update

· During its 2021 Capital Markets Day, Michelin had revealed its growth strategy towards 2030 named “Michelin in Motion”, with the ambition to grow revenues by 5% a year from 2023 to 2030 and achieve 20 to 30% of Group’s revenues Around & Beyond tire.

· Over the past 2 years, the Group has delivered a high performance on its People, Profit and Planet key performance indicators, navigating a very disrupted environment. We are on track to reach the targets set for 2023.

· The ongoing mega-trends – fragmentation of the world, deep change in relation to work, environmental awareness, electrification of mobility – fully confirm the relevance of our strategy that is, growing to further increase value creation and Group’s resilience.

· These transformations are seen as opportunities as they emphasize Michelin’s differentiation, this should develop in the coming years as the Group further enhances its distinctive capabilities.

· As a deep-tech company able to address many high-value market verticals, Michelin leverages technology and science to increase its leadership and differentiate vs competition, both in terms of performance and sustainability.

· Our future success will come from our ability to further improve our structural performance in the tire space on the one hand, and to catalyze growth Around and Beyond tire on the other hand; this growth will be both organic and fueled by M&A.

· Michelin’s M&A track record over the last 5 years is very encouraging: we designed our M&A patterns according to our strategy, we successfully integrated our acquired businesses, and we see new product developments out of deep-innovation synergies reaching the market and increasing our differentiation towards demanding customers. The Group is actively managing its portfolio of activities to move faster toward high growth drivers and crystallize the value of its ventures.

· Group ROCE target of 10.5% over time includes the impact of M&A.


2023 outlook vs targets announced at 2021 Capital Markets Day


During its 2021 Capital Markets Day, the Group had set 2023 targets on several financial indicators.

The table below reports on the progress and evolution on these KPIs[1]:Financial Agenda

2023

· April 26     Q1 2023 Sales

· May 12       Annual Shareholders Meeting

· May 17       Ex-dividend

· May 19       Dividend Payment

· July 26        H1 2023 Results

· Oct. 24        9M 2023 Sales


2024

· February    2023 FY results

· During H1  Capital Markets Day


Supporting documents will be available as of March 13, at 4:15pm CET on michelin.com


About Michelin

Michelin, the leading mobility company, is dedicated to sustainably enhancing its clients’ mobility; designing and distributing the most suitable tires, services, and solutions for its clients’ needs; providing digital services, maps, and guides to help enrich trips and travels and make them unique experiences; and developing high-technology materials that serve a variety of industries. Headquartered in Clermont-Ferrand, France, Michelin is present in 175 countries, has 132,200 employees and operates 67 tire production facilities which together produced around 167 million tires in 2022. (www.michelin.com)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages