มิชลิน ได้คะแนนสูงสุดในการประเมินผล SPOTT ประจำปี 2564 ด้านความโปร่งใสทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตอกย้ำการมีรากฐานมั่นคงเพื่อก้าวสู่การสัญจรอย่างยั่งยืน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, May 12, 2022

มิชลิน ได้คะแนนสูงสุดในการประเมินผล SPOTT ประจำปี 2564 ด้านความโปร่งใสทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตอกย้ำการมีรากฐานมั่นคงเพื่อก้าวสู่การสัญจรอย่างยั่งยืน

 มิชลินได้คะแนนอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ผลิตยางรถยนต์ โดยได้คะแนนสูงถึง 81.8%


• การประเมินผลจัดทำโดย SPOTT แพลตฟอร์มสำหรับประเมินความโปร่งใสทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

• ผลการประเมินตอกย้ำให้เห็นถึงภาวะผู้นำและความโปร่งใสของกลุ่มมิชลินอันเป็นรากฐานสำคัญต่อการขับเคลื่อนความยั่งยืนของห่วงโซ่คุณค่ายางธรรมชาติให้ก้าวรุดหน้า

มิชลิน ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลก ครองอันดับหนึ่งในการประเมินภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ประจำปี 2564 ซึ่งจัดทำโดย SPOTT โดยการประเมินผลครั้งนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์พันธกิจและนโยบายสาธารณะขององค์กร ทั้งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ตลอดจนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนภาคการเงินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมินความโปร่งใสด้านนโยบายเพื่อความยั่งยืน หรือ SPOTT (Sustainability Policy Transparency Toolkit) เป็นกรอบแนวทางการประเมินที่พัฒนาขึ้นโดย ZSL (Zoological Society of London) ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลด้านการอนุรักษ์ระดับนานาชาติ เครื่องมือนี้ใช้ในการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (Public Disclosure) ของผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละราย โดย SPOTT จะประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับป่าไม้ในเขตร้อน น้ำมันปาล์ม และยางธรรมชาติหรือยางพารา เป็นประจำทุกปี ตามดัชนีชี้วัดเฉพาะภาคอุตสาหกรรม 100 ดัชนี เพื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและประเมินพัฒนาการความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น

การประเมินผล SPOTT ครั้งล่าสุด ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ได้ประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับยางธรรมชาติหรือยางพารารวมทั้งสิ้น 30 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ผลิตยางธรรมชาติและผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกรวมอยู่ด้วย โดยมิชลินมีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 81.8% เหนือกว่าผู้ที่ได้รับการประเมินในกลุ่มเดียวกันรายอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่เพียง 39.3% สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำของมิชลินในเรื่องความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

แซม จิงเจอร์ (Sam Ginger) หัวหน้านักวิเคราะห์ของ ZSL ที่ดูแลการประเมินผลครั้งนี้ กล่าวว่า “ZSL เรียกร้องให้บริษัทและองค์กรต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ที่ชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอบนเว็บไซต์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ของตนปฏิบัติตามแนวทางนี้ด้วย การรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการผลิตยางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการ Société des Matières Premiéres Tropicales Pte Ltd (SMPT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มมิชลินที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางเทคนิคและการจัดซื้อยางพารา กล่าวว่า “การครองอันดับหนึ่งในการประเมินผลครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นทั้งความมุ่งมั่นของมิชลินในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานในพื้นที่, การเข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานเพื่อประเมินและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เกษตรกรรายย่อยผ่านหลากหลายโครงการที่มุ่งเน้นให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น อาทิ โครงการ CASCADE ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้กับเกษตรกร 1,000 รายในอินโดนีเซีย ด้วยการนำเครื่องมือจัดทำแผนผังความเสี่ยง RubberWay Risk Mapping Tool มาใช้ เพี่อรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ในรูปแบบของแผนที่ความยั่งยืน ทั้งนี้ ความโปร่งใสถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อพันธกิจของมิชลิน เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยางรถยนต์โดยรวม ด้วยความมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อโลกใบนี้ที่เราทุกคนอาศัยอยู่”

                                  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ


เกี่ยวกับมิชลิน

มิชลิน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ออกแบบและจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทางดิจิทัล การจัดทำคู่มือและแผนที่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร รวมถึงการพัฒนาวัสดุทางเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการสัญจร กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 177 ประเทศ โดยมีพนักงาน 124,760 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิตยาง 68 แห่ง ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 173 ล้านเส้นในปี 2564 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.michelin.co.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages